Tehran

#Q9CY2V0

52 297

48 / 50

سلام.به کلن خودتون خوش اومدید💋دراین کلن چند قانون داریم1:احترام به همدیگر😉2:مقام دادن بانظر لیدر تقاضای مقام نکنید.

Collecting cards! Ends: 2019-10-23 11:23:42

Data for the last 10 wars

2019-10-22 09:04:40 -66
25 participants War Collection
rasoul Missed! 1760
iD.Fp Missed! 880 2/3
2fun 0/1 1402 2/3
♥Hamidreza ♥ 1/1 935 1/3
ABBAS 0/1 467 1/3
eric 1/1 934 2/3
⚓️[email protected]♏️@L⚓️ 0/1 467 1/3
M.A 1/1 935 1/3
2019-10-20 08:14:52 -18
18 participants War Collection
iD.Fp Missed! 1760
majid 0/1 1870 2/3
2019-10-18 08:09:39 -42
26 participants War Collection
Hell_Boy Missed! 2200
sargent Missed! 1401
javad sh Missed! 2640
agung Missed! 1869
vahid Missed! 2640
iD.Fp Missed! 2200
hadi goud Missed! 1401
♥Hamidreza ♥ 1/1 880 1/3
eric 0/1 467 1/3
⚓️[email protected]♏️@L⚓️ 0/1 1402 2/3
majid 0/1 1402 2/3
sskinss 1/1 1320 2/3
2fun 0/1 467 1/3
M.A 0/1 1760 2/3
2019-10-16 07:09:15 -10
32 participants War Collection
javad sh Missed! 1760
Elsa 1/1 880 2/3
warrior Missed! 2337
Amk 0/1 440 1/3
pazhareh Missed! 2337
M.A 1/1 440 1/3
⚓️[email protected]♏️@L⚓️ 1/1 880 2/3
shahram00002 Missed! 2337
غضنفر Missed! 880 1/3
2019-10-14 07:00:17 -16
24 participants War Collection
majid Missed! 880 1/3
pazhareh 1/1 467 1/3
M.A 0/1 1760 2/3
Hamidreza 0/1 880 2/3
alif Missed! 1320 2/3
amirali 0/1 880 2/3
2019-10-11 23:50:04 +113
22 participants War Collection
Hell_Boy Missed! 1400
warrior 1/1 892 2/3
pazhareh 1/1 297 1/3
M.A 0/1 280 1/3
javad sh 1/1 840 2/3
⚓️[email protected]♏️@L⚓️ Missed! 560 1/3
alif 1/1 280 1/3
2019-10-09 22:40:43 -93
23 participants War Collection
warrior 0/2 880 1/3
pazhareh 0/1 1320 2/3
2fun 0/1 440 1/3
M.A 1/1 880 2/3
ali.s 0/1 467 1/3
ABBAS 0/1 880 1/3
2019-10-07 21:36:41 -43
20 participants War Collection
M.A Missed! 934 2/3
ali.s 1/1 1870 2/3
eric 1/1 935 1/3
agung 1/1 467 1/3
2019-10-05 21:24:37 +59
22 participants War Collection
majid 0/1 467 1/3
vahid 0/1 935 1/3
M.A 0/1 935 1/3
hadi goud 0/1 935 1/3
amirali 1/1 934 2/3
2019-10-03 20:36:23 +61
21 participants War Collection
Amk 1/1 935 1/3
M.A 0/1 934 2/3
Great Cyrus 0/1 467 1/3
Naughty War Collection
rasoul
2019-10-22 Missed! 1760
iD.Fp
2019-10-22 Missed! 880 2/3
2019-10-20 Missed! 1760
2019-10-18 Missed! 2200
2fun
2019-10-22 0/1 1402 2/3
2019-10-18 0/1 467 1/3
2019-10-09 0/1 440 1/3
♥Hamidreza ♥
2019-10-22 1/1 935 1/3
2019-10-18 1/1 880 1/3
ABBAS
2019-10-22 0/1 467 1/3
2019-10-09 0/1 880 1/3
eric
2019-10-22 1/1 934 2/3
2019-10-18 0/1 467 1/3
2019-10-07 1/1 935 1/3
⚓️[email protected]♏️@L⚓️
2019-10-22 0/1 467 1/3
2019-10-18 0/1 1402 2/3
2019-10-16 1/1 880 2/3
2019-10-11 Missed! 560 1/3
M.A
2019-10-22 1/1 935 1/3
2019-10-18 0/1 1760 2/3
2019-10-16 1/1 440 1/3
2019-10-14 0/1 1760 2/3
2019-10-11 0/1 280 1/3
2019-10-09 1/1 880 2/3
2019-10-07 Missed! 934 2/3
2019-10-05 0/1 935 1/3
2019-10-03 0/1 934 2/3
majid
2019-10-20 0/1 1870 2/3
2019-10-18 0/1 1402 2/3
2019-10-14 Missed! 880 1/3
2019-10-05 0/1 467 1/3
Hell_Boy
2019-10-18 Missed! 2200
2019-10-11 Missed! 1400
sargent
2019-10-18 Missed! 1401
javad sh
2019-10-18 Missed! 2640
2019-10-16 Missed! 1760
2019-10-11 1/1 840 2/3
agung
2019-10-18 Missed! 1869
2019-10-07 1/1 467 1/3
vahid
2019-10-18 Missed! 2640
2019-10-05 0/1 935 1/3
hadi goud
2019-10-18 Missed! 1401
2019-10-05 0/1 935 1/3
sskinss
2019-10-18 1/1 1320 2/3
Elsa
2019-10-16 1/1 880 2/3
warrior
2019-10-16 Missed! 2337
2019-10-11 1/1 892 2/3
2019-10-09 0/2 880 1/3
Amk
2019-10-16 0/1 440 1/3
2019-10-03 1/1 935 1/3
pazhareh
2019-10-16 Missed! 2337
2019-10-14 1/1 467 1/3
2019-10-11 1/1 297 1/3
2019-10-09 0/1 1320 2/3
shahram00002
2019-10-16 Missed! 2337
غضنفر
2019-10-16 Missed! 880 1/3
Hamidreza
2019-10-14 0/1 880 2/3
alif
2019-10-14 Missed! 1320 2/3
2019-10-11 1/1 280 1/3
amirali
2019-10-14 0/1 880 2/3
2019-10-05 1/1 934 2/3
ali.s
2019-10-09 0/1 467 1/3
2019-10-07 1/1 1870 2/3
Great Cyrus
2019-10-03 0/1 467 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord