AF:Esports

#PVUJP9C9

2 007

0 / 50

<AF>CLAN KAKAO TALK:jinhong5290 🏆:4900++ 50kick

Not at war!

Data for the last 4 wars

2019-02-15 06:21:22 +2
10 participants War Collection
열렙전사⚔ Missed! 160 1/3
클로왕 Missed! 320
Diligent_Dragon Missed! 400
애플망고 0/1 85 1/3
밤토끼 1/1 85 1/3
야노스 1/2 80 1/3
2019-02-11 15:55:08 +115
19 participants War Collection
태광부 Missed! 400
애플망고 1/1 320 2/3
UNICORN 1/1 80 1/3
승리 0/1 160 1/3
밤토끼 1/1 85 1/3
<Divine>Lips 0/1 80 1/3
Rio&Angel 1/1 160 1/3
2019-02-09 13:05:26 +5
15 participants War Collection
밤토끼 1/1 80 1/3
Reaper캐리 Missed! 400
쫄면 dg시던가 Missed! 480
정예_퍼즐 Missed! 400
야노스 0/1 80 1/3
예림이♡♡♡~~ Missed! 320
2019-02-06 12:45:59 +5
10 participants War Collection
수학쌤안경 Missed! 480
Calculus Missed! 400
밤토끼 1/1 160 1/3
Rio&Angel 1/1 160 1/3
Zerous 0/1 80 1/3
레비안 Missed! 400
Naughty War Collection
열렙전사⚔
2019-02-15 Missed! 160 1/3
클로왕
2019-02-15 Missed! 320
Diligent_Dragon
2019-02-15 Missed! 400
애플망고
2019-02-15 0/1 85 1/3
2019-02-11 1/1 320 2/3
밤토끼
2019-02-15 1/1 85 1/3
2019-02-11 1/1 85 1/3
2019-02-09 1/1 80 1/3
2019-02-06 1/1 160 1/3
야노스
2019-02-15 1/2 80 1/3
2019-02-09 0/1 80 1/3
태광부
2019-02-11 Missed! 400
UNICORN
2019-02-11 1/1 80 1/3
승리
2019-02-11 0/1 160 1/3
<Divine>Lips
2019-02-11 0/1 80 1/3
Rio&Angel
2019-02-11 1/1 160 1/3
2019-02-06 1/1 160 1/3
Reaper캐리
2019-02-09 Missed! 400
쫄면 dg시던가
2019-02-09 Missed! 480
정예_퍼즐
2019-02-09 Missed! 400
예림이♡♡♡~~
2019-02-09 Missed! 320
수학쌤안경
2019-02-06 Missed! 480
Calculus
2019-02-06 Missed! 400
Zerous
2019-02-06 0/1 80 1/3
레비안
2019-02-06 Missed! 400

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord