Fat Hooligans

#PRRUGRCY

47 465

47 / 50

500 donations + war = Elder; 900 donations + war = Co-leader

Not at war!

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord