Fat Hooligans

#PRRUGRCY

48 090

47 / 50

500 donations + war = Elder; 1000 donations + war = Co-leader

Collecting cards! Ends: 2019-10-19 20:07:43

Data for the last 10 wars

2019-10-18 20:03:54 -94
25 participants War Collection
MargotRobbery Missed! 560 1/3
stalin 1/1 280 1/3
Chadli Missed! 245 1/3
TAyzoN Missed! 840
menzerine 0/1 560 1/3
nidhalby 0/1 1120 2/3
amir 0/1 840 2/3
2019-10-16 19:30:22 +113
24 participants War Collection
xjosuez Missed! 1049
☆sudden death☆ 0/1 560 1/3
عماد 0/1 840 2/3
tasnim Missed! 840
exyreme Missed! 1120 2/3
bessem Missed! 840
menzerine 1/1 560 1/3
Ahmed the gamer 1/1 840 2/3
fury 1/1 560 1/3
2019-10-14 18:56:40 +59
22 participants War Collection
nayrouz 0/1 840 2/3
☆sudden death☆ Missed! 1120
ReasTeN tunisia Missed! 1312
nidhalby Missed! 1400
Fourat Missed! 1120
da7toum Missed! 280 1/3
TAyzoN 0/2 560 1/3
MightyTrappa 0/1 560 1/3
Hamzaa 1/1 280 1/3
2019-10-12 18:07:13 -42
22 participants War Collection
aymen Missed! 1400
ReasTeN tunisia 1/1 524 2/3
Safouen 0/1 594 2/3
MightyTrappa Missed! 560 2/3
SlayerTN 0/1 840 2/3
HITJIT Missed! 1120
.::sis~t~ema::. 0/1 560 1/3
Ftays 0/1 560 1/3
menzerine 0/1 560 1/3
Chadli 0/1 490 2/3
2019-10-10 17:08:06 +62
24 participants War Collection
sofiene 0/1 840 2/3
dali 1/1 840 2/3
Fourat 1/1 560 1/3
fury Missed! 560 2/3
da7toum 1/1 280 1/3
HITJIT 1/1 280 1/3
MightyTrappa Missed! 1680
☆sudden death☆ Missed! 280 1/3
2019-10-08 17:03:28 +61
23 participants War Collection
exyreme 0/1 560 1/3
fury 1/1 560 2/3
nidhalby 1/1 280 1/3
menzerine 1/1 560 1/3
nayrouz 1/1 280 1/3
xjosuez Missed! 787 2/3
bessem Missed! 1400
2019-10-06 17:02:46 +115
27 participants War Collection
Mira Missed! 1680
SlayerTN 1/1 594 2/3
playerXD Missed! 1120
¶$$zector44$$¶ Missed! 1120
MightyTrappa 1/1 840 2/3
☆sudden death☆ 1/1 595 1/3
ayhem 1/1 892 2/3
2019-10-04 16:14:46 +116
23 participants War Collection
menzerine 0/1 840 2/3
tasnim Missed! 1680
Abdallah 1/1 280 1/3
Ftays 1/1 892 2/3
da7toum 1/1 560 1/3
2019-10-02 16:01:45 +112
21 participants War Collection
aymen 1/1 280 1/3
ahmed nouira 1/1 560 1/3
nidhalby 0/1 892 2/3
2019-09-30 14:51:33 +65
31 participants War Collection
X SHADOW X Missed! 560 1/3
عماد Missed! 1785
jhoel Missed! 560 2/3
MargotRobbery Missed! 1680
cool skeleton Missed! 1400
Mira Missed! 840
rimer Missed! 1680
faiz 1/1 297 1/3
ayhem 0/1 280 1/3
Nayver 1/1 560 1/3
fury 1/1 280 1/3
Naughty War Collection
MargotRobbery
2019-10-18 Missed! 560 1/3
2019-09-30 Missed! 1680
stalin
2019-10-18 1/1 280 1/3
Chadli
2019-10-18 Missed! 245 1/3
2019-10-12 0/1 490 2/3
TAyzoN
2019-10-18 Missed! 840
2019-10-14 0/2 560 1/3
menzerine
2019-10-18 0/1 560 1/3
2019-10-16 1/1 560 1/3
2019-10-12 0/1 560 1/3
2019-10-08 1/1 560 1/3
2019-10-04 0/1 840 2/3
nidhalby
2019-10-18 0/1 1120 2/3
2019-10-14 Missed! 1400
2019-10-08 1/1 280 1/3
2019-10-02 0/1 892 2/3
amir
2019-10-18 0/1 840 2/3
xjosuez
2019-10-16 Missed! 1049
2019-10-08 Missed! 787 2/3
☆sudden death☆
2019-10-16 0/1 560 1/3
2019-10-14 Missed! 1120
2019-10-10 Missed! 280 1/3
2019-10-06 1/1 595 1/3
عماد
2019-10-16 0/1 840 2/3
2019-09-30 Missed! 1785
tasnim
2019-10-16 Missed! 840
2019-10-04 Missed! 1680
exyreme
2019-10-16 Missed! 1120 2/3
2019-10-08 0/1 560 1/3
bessem
2019-10-16 Missed! 840
2019-10-08 Missed! 1400
Ahmed the gamer
2019-10-16 1/1 840 2/3
fury
2019-10-16 1/1 560 1/3
2019-10-10 Missed! 560 2/3
2019-10-08 1/1 560 2/3
2019-09-30 1/1 280 1/3
nayrouz
2019-10-14 0/1 840 2/3
2019-10-08 1/1 280 1/3
ReasTeN tunisia
2019-10-14 Missed! 1312
2019-10-12 1/1 524 2/3
Fourat
2019-10-14 Missed! 1120
2019-10-10 1/1 560 1/3
da7toum
2019-10-14 Missed! 280 1/3
2019-10-10 1/1 280 1/3
2019-10-04 1/1 560 1/3
MightyTrappa
2019-10-14 0/1 560 1/3
2019-10-12 Missed! 560 2/3
2019-10-10 Missed! 1680
2019-10-06 1/1 840 2/3
Hamzaa
2019-10-14 1/1 280 1/3
aymen
2019-10-12 Missed! 1400
2019-10-02 1/1 280 1/3
Safouen
2019-10-12 0/1 594 2/3
SlayerTN
2019-10-12 0/1 840 2/3
2019-10-06 1/1 594 2/3
HITJIT
2019-10-12 Missed! 1120
2019-10-10 1/1 280 1/3
.::sis~t~ema::.
2019-10-12 0/1 560 1/3
Ftays
2019-10-12 0/1 560 1/3
2019-10-04 1/1 892 2/3
sofiene
2019-10-10 0/1 840 2/3
dali
2019-10-10 1/1 840 2/3
Mira
2019-10-06 Missed! 1680
2019-09-30 Missed! 840
playerXD
2019-10-06 Missed! 1120
¶$$zector44$$¶
2019-10-06 Missed! 1120
ayhem
2019-10-06 1/1 892 2/3
2019-09-30 0/1 280 1/3
Abdallah
2019-10-04 1/1 280 1/3
ahmed nouira
2019-10-02 1/1 560 1/3
X SHADOW X
2019-09-30 Missed! 560 1/3
jhoel
2019-09-30 Missed! 560 2/3
cool skeleton
2019-09-30 Missed! 1400
rimer
2019-09-30 Missed! 1680
faiz
2019-09-30 1/1 297 1/3
Nayver
2019-09-30 1/1 560 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord