⭐INDONESIA⭐

#PQQC8CU2

62 202

47 / 50

❤Indonesia Esports❤ - Bhinneka Tunggal Ika - #3 CRL Asia 🥉- #2 WCG 2019 🥈

At war! 7 / 28 battles remaining! Ends: 2019-10-21 00:46:37

Data for the last 10 wars

2019-10-19 00:40:12 +75
32 participants War Collection
catmario 1/1 934 2/3
Carrollus 0/1 1485 2/3
Denny 1/1 935 1/3
Julisa Palari 1/1 990 2/3
2019-10-17 00:11:56 +121
31 participants War Collection
komo Missed! 2805
SilverRayZ 1/1 1870 2/3
Lynx Missed! 1869
BattleLegend 0/1 1402 2/3
2019-10-14 23:31:48 -8
29 participants War Collection
HasanBaagiL 0/1 1870 2/3
Jon Snow 1/1 934 2/3
Carrollus 1/1 495 1/3
FeLicity 1/1 467 1/3
2019-10-12 23:21:55 -2
32 participants War Collection
jendralblind 1/1 467 1/3
catmario 1/1 935 1/3
Rizky 1/1 935 1/3
Carrollus 1/1 1402 2/3
Denny 1/1 1870 2/3
FeLicity 1/1 467 1/3
2019-10-10 22:46:00 +69
27 participants War Collection
Rip Missed! 2337
"- PoSeiDoN -" Missed! 934 2/3
Carrollus 1/1 935 1/3
FeLicity 1/1 934 2/3
2019-10-08 19:58:53 +121
26 participants War Collection
Carrollus 1/1 1402 2/3
"- PoSeiDoN -" 1/1 467 1/3
KRAKEN Missed! 2970
2019-10-06 19:14:57 +118
27 participants War Collection
jendralblind Missed! 1485
Rizky 1/1 990 2/3
FeLicity 0/1 495 1/3
AudX Missed! 990 2/3
༤༒康師父༒༄ Missed! 2475
SilverRayZ 2/2 495 1/3
2019-10-04 19:13:20 +73
29 participants War Collection
Mia_Khalifa 1/1 1980 2/3
"- PoSeiDoN -" Missed! 2475
2019-10-02 16:49:48 +129
30 participants War Collection
DevAlpha 0/1 1980 2/3
2019-09-30 15:48:24 +122
29 participants War Collection
"- PoSeiDoN -" Missed! 1980
Denny Missed! 2805
Rip Missed! 2475
༤༒康師父༒༄ 1/1 1485 2/3
BattleLegend 1/1 495 1/3
Carrollus 1/1 990 1/3
jendralblind 1/1 934 2/3
Naughty War Collection
catmario
2019-10-19 1/1 934 2/3
2019-10-12 1/1 935 1/3
Carrollus
2019-10-19 0/1 1485 2/3
2019-10-14 1/1 495 1/3
2019-10-12 1/1 1402 2/3
2019-10-10 1/1 935 1/3
2019-10-08 1/1 1402 2/3
2019-09-30 1/1 990 1/3
Denny
2019-10-19 1/1 935 1/3
2019-10-12 1/1 1870 2/3
2019-09-30 Missed! 2805
Julisa Palari
2019-10-19 1/1 990 2/3
komo
2019-10-17 Missed! 2805
SilverRayZ
2019-10-17 1/1 1870 2/3
2019-10-06 2/2 495 1/3
Lynx
2019-10-17 Missed! 1869
BattleLegend
2019-10-17 0/1 1402 2/3
2019-09-30 1/1 495 1/3
HasanBaagiL
2019-10-14 0/1 1870 2/3
Jon Snow
2019-10-14 1/1 934 2/3
FeLicity
2019-10-14 1/1 467 1/3
2019-10-12 1/1 467 1/3
2019-10-10 1/1 934 2/3
2019-10-06 0/1 495 1/3
jendralblind
2019-10-12 1/1 467 1/3
2019-10-06 Missed! 1485
2019-09-30 1/1 934 2/3
Rizky
2019-10-12 1/1 935 1/3
2019-10-06 1/1 990 2/3
Rip
2019-10-10 Missed! 2337
2019-09-30 Missed! 2475
"- PoSeiDoN -"
2019-10-10 Missed! 934 2/3
2019-10-08 1/1 467 1/3
2019-10-04 Missed! 2475
2019-09-30 Missed! 1980
KRAKEN
2019-10-08 Missed! 2970
AudX
2019-10-06 Missed! 990 2/3
༤༒康師父༒༄
2019-10-06 Missed! 2475
2019-09-30 1/1 1485 2/3
Mia_Khalifa
2019-10-04 1/1 1980 2/3
DevAlpha
2019-10-02 0/1 1980 2/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord