Balkan United

#PLU80J

48 410

48 / 50

0 donacija kick! ko ne odigra war day kick! 3dana neaktivnost kick!

Collecting cards! Ends: 2019-10-21 20:21:34

Data for the last 10 wars

2019-10-20 14:20:48 -45
13 participants War Collection
luka 1/1 280 1/3
justice Missed! 1487
Savke Missed! 280 1/3
miro 0/1 280 1/3
chelseab 0/1 560 1/3
Karakondzula 1/1 840 2/3
2019-10-18 13:14:44 -48
11 participants War Collection
Laleinho Missed! 840 2/3
X4NT4NOS Missed! 1785
husni fajry Missed! 280 1/3
Goblin 0/1 280 1/3
2019-10-16 12:28:42 +20
15 participants War Collection
Karakondzula Missed! 560 1/3
Laleinho 1/1 280 1/3
milos Missed! 1120
Goblin 0/1 840 2/3
2019-10-13 23:20:09 +109
16 participants War Collection
milos Missed! 1400
Savke Missed! 1120
2019-10-11 23:11:03 +109
16 participants War Collection
SMILEY Jr. Missed! 280 1/3
husni fajry Missed! 280 1/3
Savke Missed! 560 1/3
Dr.BuBiSaRbA 1/1 560 1/3
milos Missed! 1400
2019-10-09 19:04:22 -14
19 participants War Collection
erfan 0/1 560 2/3
Karakondzula 1/1 840 2/3
Laleinho 1/1 280 1/3
DU$AN Missed! 560 2/3
Legija Missed! 280 1/3
Savke Missed! 1680
milos Missed! 280 1/3
2019-10-07 11:24:56 +56
13 participants War Collection
Laleinho 1/1 595 1/3
Goblin 0/1 280 1/3
CIVRA 1/1 280 1/3
chelseab 1/1 595 1/3
Karakondzula 0/1 280 1/3
2019-10-05 10:49:34 -45
16 participants War Collection
Baltazar 0/1 280 1/3
C9 Kabe Missed! 1260
chelseab Missed! 595 1/3
Sasa 0/1 594 2/3
Laleinho Missed! 595 1/3
Dr.BuBiSaRbA 1/1 892 2/3
justice Missed! 1487
2019-10-03 10:19:51 +59
14 participants War Collection
C9 Kabe Missed! 840 2/3
chelseab 1/1 297 1/3
Dr.BuBiSaRbA 1/1 1190 2/3
Copex 2/2 560 1/3
2019-09-30 22:53:32 -98
16 participants War Collection
C9 Kabe Missed! 420 2/3
Copex Missed! 1400
chelseab Missed! 297 1/3
husni fajry Missed! 297 1/3
Laleinho Missed! 297 1/3
Savke Missed! 297 1/3
DU$AN 1/1 840 2/3
Naughty War Collection
luka
2019-10-20 1/1 280 1/3
justice
2019-10-20 Missed! 1487
2019-10-05 Missed! 1487
Savke
2019-10-20 Missed! 280 1/3
2019-10-13 Missed! 1120
2019-10-11 Missed! 560 1/3
2019-10-09 Missed! 1680
2019-09-30 Missed! 297 1/3
miro
2019-10-20 0/1 280 1/3
chelseab
2019-10-20 0/1 560 1/3
2019-10-07 1/1 595 1/3
2019-10-05 Missed! 595 1/3
2019-10-03 1/1 297 1/3
2019-09-30 Missed! 297 1/3
Karakondzula
2019-10-20 1/1 840 2/3
2019-10-16 Missed! 560 1/3
2019-10-09 1/1 840 2/3
2019-10-07 0/1 280 1/3
Laleinho
2019-10-18 Missed! 840 2/3
2019-10-16 1/1 280 1/3
2019-10-09 1/1 280 1/3
2019-10-07 1/1 595 1/3
2019-10-05 Missed! 595 1/3
2019-09-30 Missed! 297 1/3
X4NT4NOS
2019-10-18 Missed! 1785
husni fajry
2019-10-18 Missed! 280 1/3
2019-10-11 Missed! 280 1/3
2019-09-30 Missed! 297 1/3
Goblin
2019-10-18 0/1 280 1/3
2019-10-16 0/1 840 2/3
2019-10-07 0/1 280 1/3
milos
2019-10-16 Missed! 1120
2019-10-13 Missed! 1400
2019-10-11 Missed! 1400
2019-10-09 Missed! 280 1/3
SMILEY Jr.
2019-10-11 Missed! 280 1/3
Dr.BuBiSaRbA
2019-10-11 1/1 560 1/3
2019-10-05 1/1 892 2/3
2019-10-03 1/1 1190 2/3
erfan
2019-10-09 0/1 560 2/3
DU$AN
2019-10-09 Missed! 560 2/3
2019-09-30 1/1 840 2/3
Legija
2019-10-09 Missed! 280 1/3
CIVRA
2019-10-07 1/1 280 1/3
Baltazar
2019-10-05 0/1 280 1/3
C9 Kabe
2019-10-05 Missed! 1260
2019-10-03 Missed! 840 2/3
2019-09-30 Missed! 420 2/3
Sasa
2019-10-05 0/1 594 2/3
Copex
2019-10-03 2/2 560 1/3
2019-09-30 Missed! 1400

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord