the gamars gt

#PJ2GC2JQ

44 981

44 / 50

#CLAN ACTIVO.#DONADOR.#COMPETITIVO.🔰APORTUNIDADES DE HACER GUERRA 3 💦📏⚔A POR EL TOP GT ♨️🌌🌅🌄

Collecting cards! Ends: 2019-08-18 15:13:45
This clan hasn't warred yet!

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord