Greece Elite

#PCUPC0VV

55 069

47 / 50

Μεγάλη Αλήθεια: Αν η κανέλα στον Φρεντο σε κάνει ιντελεκτουαλ τότε το σπαστό καλαμάκι στον Φραπέ σε κάνει Da Vinci

At war! 24 / 27 battles remaining! Ends: 2019-07-21 09:38:15

Data for the last 10 wars

2019-07-19 09:33:03 -39
31 participants War Collection
Afentiko Missed! 467 1/3
MitsosGR7 1/1 934 2/3
Chnaris 0/1 935 1/3
Irongz 0/1 1402 2/3
PhantomWarrioR Missed! 2337
stacis 0/1 1870 2/3
2019-07-17 09:10:35 +114
29 participants War Collection
stacis Missed! 1869
Chnaris 0/1 1870 2/3
Irongz 0/1 935 1/3
HERCUL 0/1 467 1/3
MitsosGR7 1/1 467 1/3
Ntimfo_greece 0/1 935 1/3
primus 0/1 935 1/3
2019-07-15 09:07:07 -27
38 participants War Collection
mpougatsa Missed! 1869
OneAboveAll 0/1 880 1/3
alex_man 1/1 1402 2/3
lazos 93 1/2 880 2/3
Chnaris 0/1 1402 2/3
Anton Missed! 1869
Irongz 1/1 467 1/3
2019-07-13 09:00:04 +114
28 participants War Collection
Afentiko 1/1 467 1/3
primus Missed! 2337
Winnetou_Pappa 1/1 935 1/3
alex_man 0/1 467 1/3
MitsosGR7 1/1 1402 2/3
ArdRi Causantin 0/1 1402 2/3
2019-07-11 08:59:36 +69
32 participants War Collection
Georgepro15 1/1 1402 2/3
Afentiko Missed! 467 1/3
Ntimfo_greece 1/1 880 2/3
Winnetou_Pappa 0/1 935 1/3
the best 0/1 1375 2/3
2019-07-09 08:56:26 +118
34 participants War Collection
Ntimfo_greece 1/1 1320 2/3
Winnetou_Pappa 1/1 467 1/3
MitsosGR7 0/1 467 1/3
Krik 1/1 440 1/3
Chnaris 0/1 440 1/3
2019-07-07 08:48:54 +67
27 participants War Collection
Afentiko 1/1 935 1/3
OneAboveAll Missed! 1320
iznogud Missed! 1320
Paltio 1/1 1870 2/3
HERCUL 1/1 934 2/3
manolo Missed! 2200
PhantomWarrioR Missed! 2200
2019-07-05 08:45:46 +113
26 participants War Collection
Winnetou_Pappa Missed! 440 1/3
grLiomenos Missed! 1320
2019-07-03 08:44:10 +115
29 participants War Collection
Winnetou_Pappa 0/1 440 1/3
marios 1/1 440 1/3
2019-07-01 08:37:41 +115
28 participants War Collection
MitsosGR7 0/1 1870 2/3
Naughty War Collection
Afentiko
2019-07-19 Missed! 467 1/3
2019-07-13 1/1 467 1/3
2019-07-11 Missed! 467 1/3
2019-07-07 1/1 935 1/3
MitsosGR7
2019-07-19 1/1 934 2/3
2019-07-17 1/1 467 1/3
2019-07-13 1/1 1402 2/3
2019-07-09 0/1 467 1/3
2019-07-01 0/1 1870 2/3
Chnaris
2019-07-19 0/1 935 1/3
2019-07-17 0/1 1870 2/3
2019-07-15 0/1 1402 2/3
2019-07-09 0/1 440 1/3
Irongz
2019-07-19 0/1 1402 2/3
2019-07-17 0/1 935 1/3
2019-07-15 1/1 467 1/3
PhantomWarrioR
2019-07-19 Missed! 2337
2019-07-07 Missed! 2200
stacis
2019-07-19 0/1 1870 2/3
2019-07-17 Missed! 1869
HERCUL
2019-07-17 0/1 467 1/3
2019-07-07 1/1 934 2/3
Ntimfo_greece
2019-07-17 0/1 935 1/3
2019-07-11 1/1 880 2/3
2019-07-09 1/1 1320 2/3
primus
2019-07-17 0/1 935 1/3
2019-07-13 Missed! 2337
mpougatsa
2019-07-15 Missed! 1869
OneAboveAll
2019-07-15 0/1 880 1/3
2019-07-07 Missed! 1320
alex_man
2019-07-15 1/1 1402 2/3
2019-07-13 0/1 467 1/3
lazos 93
2019-07-15 1/2 880 2/3
Anton
2019-07-15 Missed! 1869
Winnetou_Pappa
2019-07-13 1/1 935 1/3
2019-07-11 0/1 935 1/3
2019-07-09 1/1 467 1/3
2019-07-05 Missed! 440 1/3
2019-07-03 0/1 440 1/3
ArdRi Causantin
2019-07-13 0/1 1402 2/3
Georgepro15
2019-07-11 1/1 1402 2/3
the best
2019-07-11 0/1 1375 2/3
Krik
2019-07-09 1/1 440 1/3
iznogud
2019-07-07 Missed! 1320
Paltio
2019-07-07 1/1 1870 2/3
manolo
2019-07-07 Missed! 2200
grLiomenos
2019-07-05 Missed! 1320
marios
2019-07-03 1/1 440 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord