★K:S:R★

#P9YQPVCC

617

1 / 50

Không có mô tả về hội

Not at war!
This clan hasn't warred yet!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord