الزبوبية

#P2UPGYR0

50 523

47 / 50

زبنا في الي ما يحبنا. groupe facebook clash ZB

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 523
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader cheva
Phạm vi chiến tích 4 033 – 5 548
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 190
Elder 16
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Brawly
#9JUYCGYLG
12 5 548
2019-09-18 18:10:36
288
250
2 Co-leader
Swizz
#PYJQGLP8R
12 5 526
2019-09-18 19:24:48
380
200
3 Co-leader
bled ellamti
#8PVG8LUPQ
12 5 293
2019-09-18 21:46:42
447
260
4
7
Co-leader
syrine
#PYVRVLQ20
11 5 282
2019-09-18 21:51:12
634
320
5
1
akram
#VLG2YUPY
12 5 255
2019-09-18 19:34:26
88
160
6
1
Elder
laylou
#8PCQU2J08
12 5 243
2019-09-18 18:51:55
23
80
7
8
Leader
cheva
#PYC8UYUCU
12 5 230
2019-09-18 19:22:54
492
360
8
4
Elder
Sherlocked
#2PU8LCQUU
11 5 221
2019-09-18 15:41:16
69
80
9
1
Co-leader
Le Maitre°
#P2YP8J82Q
11 5 209
2019-09-18 21:39:52
197
240
10
3
soul
#82UGGRULU
12 5 142
2019-09-18 20:15:58
109
240
11
8
Aymen BG
#9Q0LL02YL
11 5 105
2019-09-18 19:02:38
204
120
12
3
ibrahim radadi
#8VY2LYPLQ
11 5 100
2019-09-18 21:15:39
397
240
13 nourddine
#UQ2088JJ
12 5 089
2019-09-18 21:27:35
50
120
14
4
yacino
#RQP88JL
12 5 079
2019-09-18 14:20:01
30
0
15
3
A.Bouchoucha
#9U9JVL92V
11 5 067
2019-09-18 18:15:29
260
280
16
2
Co-leader
seigneur mah
#PRQR8Y8VR
11 5 064
2019-09-18 20:47:35
146
200
17
3
Co-leader
killer xx
#P00URU988
12 5 051
2019-09-18 21:44:17
68
160
18
1
Elder
lelouch
#PQPRVR0G9
10 5 034
2019-09-18 21:37:48
188
200
19
3
Co-leader
Ahmed
#98RU0L02U
11 4 996
2019-09-18 20:10:29
48
0
20
2
ramroum
#P2V2CQY0G
10 4 953
2019-09-18 18:13:24
147
200
21
1
Co-leader
MagGnosS
#PRLR0QRYV
11 4 944
2019-09-18 19:09:45
66
240
22
1
med
#P2RVUQRLG
12 4 925
2019-09-18 19:58:35
270
200
23 Achraf
#9U0QCRJ8L
12 4 908
2019-09-18 21:31:32
446
280
24
3
محمد رحیم
#PC2QP8GGP
10 4 881
2019-09-18 18:50:52
128
240
25
4
Elder
dybala
#PUP9VVU88
9 4 864
2019-09-18 20:19:13
94
200
26 turgout
#2UVCL2QR
10 4 863
2019-09-18 20:04:52
48
40
27
1
hazouum
#9QP29YLY9
11 4 854
2019-09-18 16:33:51
122
160
28
2
Co-leader
chaouch
#PVVJVG2YR
11 4 819
2019-09-18 21:49:03
64
280
29
3
Faz8ool
#8J8UV8J8R
11 4 799
2019-09-18 18:46:20
254
280
30
1
3elmi
#9JJQLVY0Y
10 4 784
2019-09-18 21:38:32
196
200
31
5
Elder
ras zeby
#Y80CYL9U8
10 4 780
2019-09-18 21:56:54
441
160
32
1
Elder
booyah
#PJQ82U9UJ
10 4 738
2019-09-18 20:21:05
35
80
33
2
chtayn f03
#PVC8GR8JU
9 4 722
2019-09-18 11:52:27
295
120
34
11
Elder
king B
#9UR28J9LY
9 4 711
2019-09-18 18:13:22
38
160
35
2
Elder
mourad27
#9UU2092YQ
10 4 685
2019-09-18 15:13:07
0
40
36
2
Elder
youyas100
#PVLJ9U9P8
9 4 665
2019-09-18 18:52:14
146
280
37
1
Elder
Princess Amira
#2CGJJJR8C
11 4 659
2019-09-18 17:16:13
128
160
38
2
Co-leader
Killer bee sama
#Y2UC022JQ
10 4 633
2019-09-18 21:27:47
37
320
39 parrain
#P98V8LU2Y
10 4 620
2019-09-17 19:38:32
0
0
40
1
Elder
Mehdi69
#2890288QP
12 4 608
2019-09-18 16:05:49
460
280
41
1
Elder
skullcladg
#80CUPU2PC
10 4 526
2019-09-18 01:37:04
18
80
42
1
Elder
superhero
#PRUYC2222
9 4 479
2019-09-17 15:35:44
18
40
43
1
Elder
BAVARIOS
#PRY208P0U
9 4 476
2019-09-18 12:53:20
10
40
44
2
ahmed
#Y00V98P2R
10 4 423
2019-09-18 19:07:17
8
0
45
2
Elder
المرعب
#PQQPCVG2J
9 4 352
2019-09-18 20:41:46
123
120
46
2
Elder
SWORD OF GOD
#9CJGPP29Q
11 4 168
2019-09-18 17:31:30
96
160
47
3
pablo
#8GQR2VJQR
11 4 033
2019-09-18 20:56:23
62
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord