TN LEAGUE

#P2UGP9JV

46 400

37 / 50

the clan goal is to be friendly and social with eachother. clanplay chat is available. we expect clan participation or 👞💨...

Collecting cards! Ends: 2019-10-17 17:45:04
Trận đấu 26 + 26
Participation 19 / 37
Người chơi Trận đấu Cards Collected
chiforce 1 / 3 280
leechaieb 1 / 3 560
karim 2 / 3 560
black mamba 3 / 3 840
wolfman 3 / 3 840
golden pac 1 + 2 / 3 1120
kawana 1 + 2 / 3 1120
example 1 + 2 / 3 1120
Malle7a <•••> 1 + 2 / 3 1189
Majed 2 + 1 / 3 1400
chedly 2 + 1 / 3 1400
moheb 2 + 1 / 3 1400
rafrofski 2 + 1 / 3 1400
spy_god 2 + 1 / 3 1400
Monda 2 + 1 / 3 1487
BOSS TUNISIA 2 + 1 / 3 1487
ابن سوريا 2 + 1 / 3 1487
j ay joo 2 + 1 / 3 1487
KAiSeR 3 / 3 1680

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord