mahdia

#P02UCL

46 794

32 / 50

مرحبا بكم في mahdia الشروط:1الإحترام 2كلام زايد ممنوع 3التفاعل و المشاركة 4كل مخالف يطرد.

At war! All battles complete! Ends: 2019-10-18 21:01:10

Data for the last 10 wars

2019-10-16 21:00:41 +111
18 participants War Collection
Ragnar 0/1 934 2/3
Hassen 2 0/1 934 2/3
ahmed 0/1 880 2/3
MOO3JZA Missed! 880 2/3
2019-10-14 20:55:56 +62
17 participants War Collection
MOO3JZA Missed! 1760
Ragnar 1/1 1402 2/3
ahmed 1/1 440 1/3
2019-10-12 20:16:51 -15
17 participants War Collection
Maher Missed! 1320
mhiri 1/1 1760 2/3
2019-10-10 20:03:27 +63
20 participants War Collection
Ragnar 1/1 1815 2/3
mhiri Missed! 880 1/3
2019-10-08 19:33:57 -93
16 participants War Collection
Ragnar 0/1 880 1/3
sadiq Missed! 880 1/3
black 0/1 1320 2/3
2019-10-06 19:31:58 +112
18 participants War Collection
alabr 0/1 467 1/3
2019-10-04 18:06:36 +110
16 participants War Collection
fahimsfaxi 0/1 935 1/3
karimović 0/1 935 1/3
2019-10-02 16:28:02 +60
14 participants War Collection
fahimsfaxi Missed! 935 1/3
$ kîng wàdîî $ Missed! 467 1/3
2019-09-30 14:56:49 +108
19 participants War Collection
slah Missed! 2337
Maher Missed! 467 1/3
az iz 1/1 1402 2/3
fahimsfaxi 1/1 467 1/3
2019-09-28 12:42:04 +20
17 participants War Collection
faizbm Missed! 2337
slah Missed! 467 1/3
fahimsfaxi Missed! 935 1/3
Ragnar 0/1 467 1/3
karimović 0/1 467 1/3
Alabr1 0/1 467 1/3
yakuza 1/1 934 2/3
ahmed 1/1 467 1/3
sadiq 0/1 1402 2/3
Naughty War Collection
Ragnar
2019-10-16 0/1 934 2/3
2019-10-14 1/1 1402 2/3
2019-10-10 1/1 1815 2/3
2019-10-08 0/1 880 1/3
2019-09-28 0/1 467 1/3
Hassen 2
2019-10-16 0/1 934 2/3
ahmed
2019-10-16 0/1 880 2/3
2019-10-14 1/1 440 1/3
2019-09-28 1/1 467 1/3
MOO3JZA
2019-10-16 Missed! 880 2/3
2019-10-14 Missed! 1760
Maher
2019-10-12 Missed! 1320
2019-09-30 Missed! 467 1/3
mhiri
2019-10-12 1/1 1760 2/3
2019-10-10 Missed! 880 1/3
sadiq
2019-10-08 Missed! 880 1/3
2019-09-28 0/1 1402 2/3
black
2019-10-08 0/1 1320 2/3
alabr
2019-10-06 0/1 467 1/3
fahimsfaxi
2019-10-04 0/1 935 1/3
2019-10-02 Missed! 935 1/3
2019-09-30 1/1 467 1/3
2019-09-28 Missed! 935 1/3
karimović
2019-10-04 0/1 935 1/3
2019-09-28 0/1 467 1/3
$ kîng wàdîî $
2019-10-02 Missed! 467 1/3
slah
2019-09-30 Missed! 2337
2019-09-28 Missed! 467 1/3
az iz
2019-09-30 1/1 1402 2/3
faizbm
2019-09-28 Missed! 2337
Alabr1
2019-09-28 0/1 467 1/3
yakuza
2019-09-28 1/1 934 2/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord