عيال زايد ❤️

#LRCVGGJ

53 138

49 / 50

We started from Zero and will reach the top! Our rules: 1)Respect comes first 2) Be active 3) Donate and 4) Attack in clan wars.

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 53 138
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader 3ashoog
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 859
Thông tin hội
Vị trí Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
Đóng Góp Mỗi Tuần 11 919
Elder 16
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Amr
#9Y2PY92JJ
13 5 859
2019-12-13 21:05:17
382
600
2 Co-leader
ahmed
#V8QGLV88
13 5 838
2019-12-13 21:02:51
842
570
3 Co-leader
Abu Dhabi
#UR8PV0RG
13 5 762
2019-12-13 20:44:15
166
200
4
1
Co-leader
Eissa
#2CURCYQ8U
13 5 511
2019-12-13 14:57:20
276
200
5
2
Leader
3ashoog
#JJ9LPQY8
13 5 477
2019-12-13 14:12:40
244
400
6
2
Elder
NoFaL
#QY9C00
13 5 465
2019-12-13 15:43:14
1404
440
7
2
Elder
mhjin55
#YJVPJUP
13 5 449
2019-12-13 19:48:54
982
440
8
2
alkitb37781
#9UQL2RQL
13 5 440
2019-12-13 17:57:48
314
400
9
2
Elder
alkendi
#9PP8VLJU8
13 5 429
2019-12-13 19:41:32
800
480
10
4
Co-leader
m7alktbi
#CVQGLUPL
13 5 411
2019-12-13 16:31:28
50
40
11
3
Elder
ProBo
#PJQPQR9C
12 5 346
2019-12-13 16:47:43
384
0
12
4
Elder
marwan
#9J08C0C99
12 5 335
2019-12-13 19:40:54
676
320
13
1
Co-leader
UuU
#UC8URYRY
13 5 320
2019-12-13 18:07:07
176
0
14
1
Elder
بوحسن
#8YUP80CGR
12 5 306
2019-12-13 20:00:51
750
0
15 Elder
pro_Alain
#29J2CR9UC
13 5 269
2019-12-13 21:06:17
116
280
16 Elder
العابر
#2JRVVCL9L
12 5 265
2019-12-13 19:52:14
40
320
17
2
Co-leader
The Kaiser
#882PYG2R0
12 5 204
2019-12-13 13:55:12
244
240
18
3
Elder
idan
#292VQ8YYL
12 5 163
2019-12-13 14:15:21
140
240
19
4
may
#9CLRJ0GG2
11 5 157
2019-12-13 20:37:49
502
440
20
3
☠JOKER☠
#8QRRRU9V
13 5 153
2019-12-12 09:33:30
40
0
21
7
jalalox
#GCQG8RQP
12 5 151
2019-12-13 20:19:54
142
480
22
4
Elder
حسین
#GQ209J0
13 5 124
2019-12-13 19:10:18
233
400
23
1
Elder
حـآمـد
#2CP0VUVJ
12 5 122
2019-12-13 11:36:58
78
0
24
4
حمودي
#8U2PV98VU
12 5 109
2019-12-13 15:11:30
58
239
25 Dazran
#CY0Q8QG
12 5 098
2019-12-13 16:40:33
10
0
26
1
Nova
#LG9CUQVC
11 5 089
2019-12-13 19:03:29
158
240
27
2
Yazan Elhatab
#V2C99YC9
13 5 085
2019-12-13 17:02:52
224
280
28
3
UAE ☢ Şоʀʀʏɪωɪɴ
#P0JQLQPU
13 5 074
2019-12-13 17:25:26
158
320
29
7
الكتبي
#9VYC8CPJP
12 5 067
2019-12-13 20:05:31
40
400
30
4
ahmed.waj3.87!!
#8JL9Y99C
13 5 064
2019-12-12 06:49:55
126
120
31
6
pablo
#8CVQ8C0P9
12 5 030
2019-12-13 13:17:04
0
200
32
2
Elder
Araby
#92CY2JP8J
12 5 022
2019-12-13 20:40:28
556
480
33
4
Elder
محمديعقوب
#QCU02PU
12 5 012
2019-12-13 18:53:07
226
310
34
1
اسير الصمت
#29J9JYU92
11 4 977
2019-12-13 18:32:52
208
520
35
3
Co-leader
❤️U.A.E❤️
#2QY0Y22P
13 4 971
2019-12-04 06:16:26
0
0
36
1
ShadowMossess
#2C0PGPVP
12 4 956
2019-12-13 20:16:48
130
200
37
3
Mayar
#9J2CCQQ0U
11 4 865
2019-12-12 23:15:59
18
280
38
2
Elder
Abdullah
#JV2RRJPC
12 4 824
2019-12-12 06:54:17
0
0
39
1
YJ
#2Q8RJ2JC
13 4 785
2019-12-13 18:08:35
418
520
40
1
Trojan-UAE
#PJJJR0UU
11 4 783
2019-12-13 17:59:15
28
160
41
2
moosa
#2RULP0JRC
12 4 653
2019-12-13 09:40:30
276
360
42
2
مشعل
#RPUV0LV9
12 4 611
2019-12-13 15:30:31
30
200
43
1
DOFY.96
#Q2U8QCYV
13 4 499
2019-12-13 00:53:25
136
160
44
1
Co-leader
Sa.a✨
#P9RC8JUYV
10 4 479
2019-12-13 11:09:18
58
280
45 Co-leader
AlKhoOoRi
#LCQVYYV
13 4 399
2019-12-13 14:58:49
30
40
46
2
Co-leader
NaserUAE
#QYQUR8QL
13 4 248
2019-12-04 10:13:39
0
0
47
1
Co-leader
alkhouri
#ULQPCYQJ
13 4 001
2019-09-19 12:29:38
0
0
48
1
Elder
أحمد ألشمري F16
#2U8JPVLU
11 4 001
2019-11-21 20:42:40
0
0
49
1
Elder
BaBy EBleeS
#UPQCRLP8
12 4 001
2019-09-26 19:42:16
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord

Deck Shop survey!

Help me make Deck Shop better in 2020 by filling out this survey. (English only)