Alger 40Voleurs

#J0VR9

36 335

42 / 50

recrute +3800 tr ✌+25 vivtoire en guerre min 💪

Not at war!

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord