men of war

#CC2CC2

46 836

34 / 50

2016/03/05 " We Are Very Strong "

Collecting cards! Ends: 2019-07-22 16:19:09
Trận đấu 5 + 8
Participation 5 / 34
Người chơi Trận đấu Cards Collected
Devil 1 / 3 935
ayman 3 / 3 1401
vahid 1 + 2 / 3 1869
hossein 1 + 2 / 3 1869
ARSHIA 2 + 1 / 3 2337

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord