Santos Diablos

#C92JUPV

52 399

46 / 50

💥 GENTE ACTIVA 💥 DONAR 💥 HACER BUENA RECOLECCION ******PLIR CON GUERRAS 💥 AUMENTAR COPAS DE MANERA CONTINUA 💥

Collecting cards! Ends: 2019-10-19 23:35:01
Trận đấu 19 + 14
Participation 15 / 46
Người chơi Trận đấu Cards Collected
aldair 1 / 3 280
Termitax 1 / 3 297
luis 1 / 3 595
AgusVazquez 1 / 3 595
Luis Reyes Ü 1 / 3 595
jean_hale 1 + 1 / 3 892
Aczino 1 + 1 / 3 892
Hugo Sánchez 1 + 2 / 3 1120
Dante 1 + 2 / 3 1120
blackmen 1 + 2 / 3 1120
⭐brayanXD⭐ 2 + 1 / 3 1400
santiago 2 + 1 / 3 1487
luiss 2 + 1 / 3 1487
jesusProfePro 2 + 1 / 3 1487
⭐️—Valeria—⭐️ 3 / 3 1785

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord