Illuminati

#9YGURQUL

53 786

45 / 50

欢迎加入光明会,我们是一个神秘的组织.部落分部:Illuminati2、友间客栈、少年爱看球,欢迎所有满级号主加入,Wechat:ALONE-rele、935773259.

Collecting cards! Ends: 2019-02-16 14:14:39

Data for the last 10 wars

2019-02-15 14:12:47 +122
29 participants War Collection
言葉 Missed! 2805
催眠小明 Missed! 1869
霸天 1/1 1402 2/3
无敌六 l FLA⭐️ Missed! 1869
2019-02-13 13:38:43 +124
27 participants War Collection
客栈丨沐知 Missed! 1869
❤姜不辣是我亲爱的❤ Missed! 1869
Ilum|寒域✨ Missed! 2805
2019-02-11 13:29:19 +122
26 participants War Collection
treenewbee 1/1 1402 2/3
催眠小明 Missed! 1869
童邪与阿琉的だんご大家族✨ 2/2 880 1/3
2019-02-09 13:26:00 +126
29 participants War Collection
Bluefeeling Missed! 1869
Loser 2/2 880 1/3
超级战皇S 1/1 1320 2/3
一匹瓦 1/1 880 2/3
R-V星星V的小号 Missed! 467 1/3
2019-02-07 13:24:52 +124
27 participants War Collection
催眠小明 1/1 934 2/3
yaiba 1/1 1870 2/3
无敌六 l Wero⭐️ Missed! 2805
2019-02-05 13:24:27 +122
25 participants War Collection
下雨天 Missed! 935 1/3
treenewbee Missed! 935 1/3
2019-02-03 13:08:46 +124
26 participants War Collection
Jeff Missed! 495 1/3
R-V星星V的小号 Missed! 1980 2/3
2019-02-01 13:02:36 +120
23 participants War Collection
개불 Missed! 2337
2019-01-30 12:56:28 +132
32 participants War Collection
下雨天 0/1 1485 2/3
R-V星星V的小号 1/1 1870 2/3
semi和他的六个蛋蛋 Missed! 495 1/3
2019-01-28 12:55:38 +123
25 participants War Collection
言葉 Missed! 2475
treenewbee 1/1 935 1/3
李老師 1/1 1402 2/3
2 7 2 ⭐️ 1/1 495 1/3
개불 0/1 1402 2/3
Naughty War Collection
言葉
2019-02-15 Missed! 2805
2019-01-28 Missed! 2475
催眠小明
2019-02-15 Missed! 1869
2019-02-11 Missed! 1869
2019-02-07 1/1 934 2/3
霸天
2019-02-15 1/1 1402 2/3
无敌六 l FLA⭐️
2019-02-15 Missed! 1869
客栈丨沐知
2019-02-13 Missed! 1869
❤姜不辣是我亲爱的❤
2019-02-13 Missed! 1869
Ilum|寒域✨
2019-02-13 Missed! 2805
treenewbee
2019-02-11 1/1 1402 2/3
2019-02-05 Missed! 935 1/3
2019-01-28 1/1 935 1/3
童邪与阿琉的だんご大家族✨
2019-02-11 2/2 880 1/3
Bluefeeling
2019-02-09 Missed! 1869
Loser
2019-02-09 2/2 880 1/3
超级战皇S
2019-02-09 1/1 1320 2/3
一匹瓦
2019-02-09 1/1 880 2/3
R-V星星V的小号
2019-02-09 Missed! 467 1/3
2019-02-03 Missed! 1980 2/3
2019-01-30 1/1 1870 2/3
yaiba
2019-02-07 1/1 1870 2/3
无敌六 l Wero⭐️
2019-02-07 Missed! 2805
下雨天
2019-02-05 Missed! 935 1/3
2019-01-30 0/1 1485 2/3
Jeff
2019-02-03 Missed! 495 1/3
개불
2019-02-01 Missed! 2337
2019-01-28 0/1 1402 2/3
semi和他的六个蛋蛋
2019-01-30 Missed! 495 1/3
李老師
2019-01-28 1/1 1402 2/3
2 7 2 ⭐️
2019-01-28 1/1 495 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord