Zion FireSkull

#9YGJC8LU

55 724

47 / 50

🌟Nova Esports Official Clan🌟Israel Branch🌟www.novaesports.com🌟 ⚠️Take War Seriously ⚠️ PB:6100 (:

Collecting cards! Ends: 2019-02-19 16:07:07

Data for the last 10 wars

2019-02-18 15:51:05 +126
32 participants War Collection
Furuchan 1/1 467 1/3
LucasXGamer CR 1/1 495 1/3
VAL3N71N11 Missed! 2200
Arkturus™ Missed! 467 1/3
2019-02-16 13:34:45 +123
30 participants War Collection
Furuchan 1/1 1870 2/3
Delvan 0/1 935 1/3
⚡ŤÃBÃÇMÃŇ⚡ Missed! 1869
Samuel Bassotto Missed! 2337
Tropy Missed! 1320
⭐️Berin⭐️ 1/1 935 1/3
Arkturus™ Missed! 1870 2/3
2019-02-14 13:19:48 +126
35 participants War Collection
Nova I xp1d Missed! 2337
Ladyguard Missed! 440 1/3
Samuel Bassotto Missed! 1401
SaintBelikin 2/2 467 1/3
⭐️Berin⭐️ 1/1 1402 2/3
Nova I Coca Missed! 1869
Nova I Tico Missed! 1401
LORD Missed! 2805
2019-02-12 13:03:43 +121
26 participants War Collection
⭐Ñèpţùñę⭐ Missed! 2337
Samuel Bassotto Missed! 2337
Nova I Coca Missed! 1401
Nova I Tico Missed! 2805
Furuchan 0/1 1402 2/3
2019-02-10 12:57:54 +126
32 participants War Collection
✨Prof.Light™ 1/1 935 1/3
⚡MÎÑÎ-ŤĀBÁÇ⚡ 1/1 1320 2/3
GILL♦️M 1/1 935 1/3
SaintBelikin 1/1 467 1/3
Boeufmac Missed! 880 1/3
2019-02-08 12:40:44 +125
30 participants War Collection
Ladyguard 1/1 880 1/3
⚡MÎÑÎ-ŤĀBÁÇ⚡ Missed! 1320
GILL♦️M 1/1 880 1/3
2019-02-06 12:00:45 +121
27 participants War Collection
Ragnar Missed! 2200
Ladyguard 1/1 880 2/3
⚡MÎÑÎ-ŤĀBÁÇ⚡ Missed! 1320
Royal Missed! 2805
GILL♦️M 1/1 440 1/3
2019-02-04 12:00:23 +124
26 participants War Collection
4時20分Grillø™ Missed! 935 1/3
GILL♦️M 1/1 934 2/3
⚡ŤÃBÃÇMÃŇ⚡ 1/1 990 1/3
Ladyguard 0/1 1320 2/3
2019-02-02 11:54:28 +66
29 participants War Collection
⭐Ñèpţùñę⭐ Missed! 1980
Nova I xp1d Missed! 1980
Vega Light Missed! 990 1/3
Samuel Bassotto Missed! 1980
Tropy Missed! 934 2/3
GILL♦️M 1/1 990 1/3
Nova I Coca Missed! 1485
Tsukiつき Missed! 1869
SuaaReeZ 1/1 990 1/3
⚡ŤÃBÃÇMÃŇ⚡ Missed! 1485
4時20分Grillø™ 1/1 467 1/3
2019-01-31 11:39:25 +125
26 participants War Collection
:.:CRM Saúl:.:✌ Missed! 2337
Royal 1/1 990 1/3
Tropy 1/1 467 1/3
GILL♦️M 1/1 1457 2/3
Naughty War Collection
Furuchan
2019-02-18 1/1 467 1/3
2019-02-16 1/1 1870 2/3
2019-02-12 0/1 1402 2/3
LucasXGamer CR
2019-02-18 1/1 495 1/3
VAL3N71N11
2019-02-18 Missed! 2200
Arkturus™
2019-02-18 Missed! 467 1/3
2019-02-16 Missed! 1870 2/3
Delvan
2019-02-16 0/1 935 1/3
⚡ŤÃBÃÇMÃŇ⚡
2019-02-16 Missed! 1869
2019-02-04 1/1 990 1/3
2019-02-02 Missed! 1485
Samuel Bassotto
2019-02-16 Missed! 2337
2019-02-14 Missed! 1401
2019-02-12 Missed! 2337
2019-02-02 Missed! 1980
Tropy
2019-02-16 Missed! 1320
2019-02-02 Missed! 934 2/3
2019-01-31 1/1 467 1/3
⭐️Berin⭐️
2019-02-16 1/1 935 1/3
2019-02-14 1/1 1402 2/3
Nova I xp1d
2019-02-14 Missed! 2337
2019-02-02 Missed! 1980
Ladyguard
2019-02-14 Missed! 440 1/3
2019-02-08 1/1 880 1/3
2019-02-06 1/1 880 2/3
2019-02-04 0/1 1320 2/3
SaintBelikin
2019-02-14 2/2 467 1/3
2019-02-10 1/1 467 1/3
Nova I Coca
2019-02-14 Missed! 1869
2019-02-12 Missed! 1401
2019-02-02 Missed! 1485
Nova I Tico
2019-02-14 Missed! 1401
2019-02-12 Missed! 2805
LORD
2019-02-14 Missed! 2805
⭐Ñèpţùñę⭐
2019-02-12 Missed! 2337
2019-02-02 Missed! 1980
✨Prof.Light™
2019-02-10 1/1 935 1/3
⚡MÎÑÎ-ŤĀBÁÇ⚡
2019-02-10 1/1 1320 2/3
2019-02-08 Missed! 1320
2019-02-06 Missed! 1320
GILL♦️M
2019-02-10 1/1 935 1/3
2019-02-08 1/1 880 1/3
2019-02-06 1/1 440 1/3
2019-02-04 1/1 934 2/3
2019-02-02 1/1 990 1/3
2019-01-31 1/1 1457 2/3
Boeufmac
2019-02-10 Missed! 880 1/3
Ragnar
2019-02-06 Missed! 2200
Royal
2019-02-06 Missed! 2805
2019-01-31 1/1 990 1/3
4時20分Grillø™
2019-02-04 Missed! 935 1/3
2019-02-02 1/1 467 1/3
Vega Light
2019-02-02 Missed! 990 1/3
Tsukiつき
2019-02-02 Missed! 1869
SuaaReeZ
2019-02-02 1/1 990 1/3
:.:CRM Saúl:.:✌
2019-01-31 Missed! 2337

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord