WTF

#9VYP8YG

34 871

50 / 50

Spenden ist Pflicht!!!!!!!!

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 34 871
Chiến Tích Cần Có 600
Clan Leader nikler
Phạm vi chiến tích 606 – 4 819
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 827
Elder 4
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
Elder
SatansDaughter
#Y0V8PYYR8
10 4 819
2019-10-17 17:44:53
375
280
2
1
Elder
Denis
#8888GGUG0
11 4 817
2019-10-17 06:57:23
154
160
3
1
Co-leader
daniniklas2005
#JQP928QQ
12 4 793
2019-10-17 17:49:27
480
0
4 l3r0ken
#PUU9PJ2LV
8 4 531
2019-10-16 23:24:12
88
100
5 Elder
xXjh1Xx
#U0P0CU
11 4 275
2019-10-11 19:06:58
0
0
6 Đấu trường 12 Elder
Istjagutdu
#RPJRYGGJ
10 3 795
2019-09-07 07:33:48
0
0
7 Đấu trường 12 Watch2016
#88QPRGJ2
10 3 780
2019-09-10 20:00:47
0
0
8 Đấu trường 12 ZockerHD
#PV9U22L0Q
8 3 665
2019-10-17 13:18:03
145
311
9 Đấu trường 11 CLASH JONAS
#PUJ89UV09
8 3 574
2019-09-29 03:48:09
0
0
10 Đấu trường 11 Luke
#Y2GLQL80R
8 3 547
2019-09-27 14:56:53
0
0
11 Đấu trường 11 LavaHound
#88PRYCLL2
10 3 540
2019-04-26 10:25:04
0
0
12 Đấu trường 11 Lubo100
#PV0JJV9RR
8 3 538
2019-10-06 15:58:43
0
0
13 Đấu trường 11 Amy-Hexe⚠
#2QQ2GCGU
11 3 500
2019-04-08 20:59:48
0
0
14
2
Đấu trường 11 michi
#PG02VVV0Y
9 3 466
2019-10-17 15:08:17
110
160
15
1
Đấu trường 11 ppp
#PLCG802GQ
8 3 443
2019-04-13 14:55:25
0
0
16
1
Đấu trường 11 Co-leader
daninator
#209PRRGCG
9 3 428
2019-10-16 18:23:25
18
40
17
1
Đấu trường 11 Cas
#PR0RJGGPR
9 3 389
2019-09-08 10:13:42
0
0
18
1
Đấu trường 11 A0L_7E4X
#YCPPQP28Y
8 3 387
2019-10-17 17:46:45
312
290
19 Đấu trường 11 Sinthoras
#YC8YJQRPQ
8 3 372
2019-10-10 16:23:38
0
0
20 Đấu trường 11 bro
#2YUC2VYVP
11 3 300
2019-10-15 06:00:13
6
40
21 Đấu trường 10 henni
#Y2QP0PGL8
8 3 267
2019-10-16 14:49:20
60
50
22 Đấu trường 10 hosenpupser
#L0YUVPQLU
8 3 108
2019-10-17 12:03:21
217
260
23 Đấu trường 10 Co-leader
Nikinator
#RQVRJPU8
10 3 086
2019-05-10 15:58:16
0
0
24 Đấu trường 10 ClashGamesTv
#Q8CCYRPC
10 3 082
2019-06-10 00:50:29
0
0
25 Đấu trường 9 Security2005
#PR2JC0GVP
9 2 879
2019-10-17 13:47:02
218
150
26 Đấu trường 9 Baustel arbeit
#PGLCPQRV8
8 2 682
2019-07-11 15:04:29
0
0
27 Đấu trường 9 JohnGodspeed
#YUV2Q8LJY
8 2 600
2019-10-17 17:10:45
5
210
28 Đấu trường 9 Co-leader
Mr Hot Dog
#PUQL080U
10 2 580
2017-10-01 07:58:13
0
0
29 Đấu trường 8 Felipe coco
#YYVJRY2UU
8 2 532
2019-10-16 23:50:34
25
190
30 Đấu trường 8 Sprühwurst
#PQ20QGQVV
8 2 452
2019-10-16 09:28:18
146
150
31 Đấu trường 8 skiller1208
#YCYLP9GU2
8 2 350
2019-10-17 17:43:39
148
136
32 Đấu trường 7 mominator
#YY9V2GPU8
8 2 243
2019-09-27 15:34:01
0
0
33 Đấu trường 7 Kartoffelklos
#YV009JU2G
6 2 234
2019-10-07 15:18:43
0
0
34 Đấu trường 7 Co-leader
txmlxebax
#892R2J2RC
8 2 162
2018-06-15 06:42:18
0
0
35 Đấu trường 6 TomFel
#YLPYGL9CQ
7 1 940
2019-10-15 17:42:36
4
30
36 Đấu trường 6 Leader
nikler
#8GQVG92G
7 1 760
2018-08-09 10:43:58
0
0
37 Đấu trường 6 Sebi
#PVVCJP8U2
6 1 612
2019-09-27 05:58:46
0
0
38 Đấu trường 5 lol
#YV9CQQ8YR
7 1 525
2019-10-15 12:50:19
68
60
39 Đấu trường 5 Tobias
#8P8Y8CPP9
7 1 524
2019-10-17 05:53:40
54
40
40 Đấu trường 4 Lenny
#YL2U9URVC
6 1 182
2019-10-17 07:22:46
24
20
41 Đấu trường 4 racky
#P89VLGCGU
7 1 016
2019-10-17 04:40:16
72
40
42 Đấu trường 3 Co-leader
marinator
#2R8R8QPV
6 1 014
2018-04-29 10:08:33
0
0
43
1
Đấu trường 3 tod
#PC0URYJLL
6 884
2019-10-16 07:20:35
12
20
44
1
Đấu trường 3 Kairy
#YGQ9PJLVL
5 878
2019-10-17 05:29:47
14
20
45
2
Đấu trường 3 Rocky
#P9R28QVGY
7 870
2019-10-17 16:28:34
10
30
46 Đấu trường 3 Co-leader
kannoninator
#V9P0LQV8
4 841
2017-07-17 13:37:50
0
0
47 Đấu trường 3 stachelkrieger
#9QRVYCGCR
7 830
2019-10-17 11:55:58
50
30
48 Đấu trường 3 Amelie
#2YLYC9R0U
5 814
2019-10-15 08:09:02
12
0
49 Đấu trường 3 kik
#Y02QLPYJP
6 759
2019-10-12 11:45:25
0
0
50 Đấu trường 3 hlfod8zf85fo
#Y89C9CQPY
5 606
2019-10-16 12:22:31
0
10

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord