ایران

#9VUJRL82

51 233

41 / 50

خوش اومدین سه قوانین که باید رعایت بشه:1ادب واحترام 2زدن اتک وار3دونات

Nhận Vào Hội
Thành viên 41 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 51 233
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader mahan
Phạm vi chiến tích 3 793 – 5 767
Thông tin hội
Vị trí Iran
Đóng Góp Mỗi Tuần 19 150
Elder 12
Co-leaders 16
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
davod777
#220LUJPLP
13 5 767
2019-08-17 21:06:00
1243
640
2
1
Co-leader
esfandyar
#Y00C8YCJ
13 5 713
2019-08-18 01:27:17
1320
560
3 Co-leader
pouriya
#8ULCLGUUY
12 5 663
2019-08-17 09:38:54
527
400
4 Co-leader
mohammad
#LCR0CG
13 5 581
2019-08-17 17:16:05
1428
640
5
1
reza
#G09PYPGV
13 5 442
2019-08-17 22:10:33
174
240
6
2
Co-leader
king mehran
#QPYLV2V2
12 5 402
2019-08-17 19:50:15
416
440
7
2
Elder
[email protected]
#QCLR0Q
12 5 395
2019-08-17 17:26:02
158
280
8
3
Elder
roozbeh
#29C2808Y0
12 5 362
2019-08-17 19:13:00
284
520
9
2
Co-leader
Iman
#9VLJ9VGC2
12 5 321
2019-08-17 21:03:32
874
680
10 Co-leader
falcon
#P9P9CYJ0Y
10 5 309
2019-08-18 00:35:54
223
600
11
4
Elder
kaveh
#L0GGVRQC
12 5 298
2019-08-17 22:22:40
264
480
12 baMzi
#JLPQGLL2
12 5 216
2019-08-15 20:46:56
89
160
13
4
*ERROR*
#8PJJ99VGU
11 5 187
2019-08-17 17:39:35
10
40
14 Elder
--A--m--o--N--
#J0YCRYVC
12 5 187
2019-08-17 13:00:00
192
320
15
2
Elder
Amir strong
#LPPUQL8R
13 5 176
2019-08-17 18:16:20
502
560
16
2
Elder
rozesorkh
#9LRLQ02GP
11 5 173
2019-08-17 21:06:46
220
480
17
2
Elder
SAEED S♡M
#2PVVQG8V
12 5 170
2019-08-17 20:16:51
304
440
18
2
Co-leader
Oops !!
#U02GVY2
12 5 170
2019-08-17 21:11:26
1635
600
19
3
david
#22V8JLGRQ
10 5 153
2019-08-17 11:17:48
664
600
20
1
Co-leader
Parisa
#2P9LLCJ8R
13 5 147
2019-08-17 22:35:07
206
240
21
2
Co-leader
maha
#8QVVLCPCQ
12 5 128
2019-08-17 20:25:44
635
640
22
1
Leader
mahan
#2PUQVJQUV
12 5 053
2019-08-17 18:54:34
442
480
23
6
Co-leader
KRAL
#P88JRUCYG
11 5 052
2019-08-17 20:45:11
476
640
24 Co-leader
hamidkhan
#8LULUYC8L
11 5 042
2019-08-17 17:05:22
230
320
25 pedar
#2CCRL0Q92
12 5 032
2019-08-16 14:51:50
138
280
26 Elder
bahar
#Y2L08Q9C
12 5 029
2019-08-17 17:50:24
448
480
27
4
zeon
#QRL2GJRV
12 5 014
2019-08-17 15:15:52
40
80
28
1
Co-leader
mamad.iran
#9LR2908YV
11 5 014
2019-08-17 20:58:46
392
320
29
4
Mahdi
#9R9YJQ0VR
11 5 013
2019-08-17 23:40:30
108
120
30
8
Co-leader
shahram.51
#9U2QR8L2P
11 5 010
2019-08-18 01:01:38
548
720
31
1
Elder
ابوالفضل
#9Q9Q0P8QR
11 4 976
2019-08-17 21:44:38
218
680
32 Co-leader
samira
#P8J9RRV00
11 4 888
2019-08-17 22:07:55
345
520
33
1
Elder
امپراتور
#9GG0LQ8PU
11 4 862
2019-08-17 19:22:24
300
480
34
1
Co-leader
#MR.NAIM#
#R0RRU0JP
11 4 711
2019-08-17 14:50:32
0
0
35
1
hich kas021
#9V90UQYPY
11 4 649
2019-08-17 21:36:11
273
320
36
1
Elder
مهدی
#2P8PY2JGL
12 4 619
2019-08-17 10:27:20
185
440
37
1
Elder
مهتاب جون
#LPRLPLL0
12 4 545
2019-08-17 20:31:07
30
40
38
2
Mohammad
#PGCUVGYLU
9 4 533
2019-08-17 20:28:57
20
240
39 Mahshid.K♡M
#90GRGLPLL
10 4 507
2019-08-17 22:46:58
0
0
40
1
MAHSA S♡M
#92GGLRUQ
11 4 156
2019-08-17 22:54:10
292
310
41
1
Đấu trường 12 ebii joon
#PP98RJL9Q
7 3 793
2019-08-18 00:44:07
0
440

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord