SlootyCucumber

#9V0VLP8L

18 609

9 / 50

Elder 200 donations unless you r stupid then we will leave u a member. Don't ask for CO. Always remember that Abe has no noodle.

Not at war!
This clan hasn't warred yet!

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord