#AmazingClan X

#9UGY0GPP

55 522

46 / 50

BIENVENIDOS!!SOLO GENTE ACTIVA!! SIEMPRE GUERRA!!🔥PRACTICAMOS ANTES DE BATALLA GUERRA🔥🔥

Collecting cards! Ends: 2019-10-20 11:37:08

Data for the last 10 wars

2019-10-19 11:36:48 +109
46 participants War Collection
Señor Lobo Missed! 1869
2019-10-17 11:11:20 +88

48 participants

Nobody missed any battles!
2019-10-15 10:42:37 +8

47 participants

Nobody missed any battles!
2019-10-13 10:40:34 +137

40 participants

Nobody missed any battles!
2019-10-11 10:39:38 +136

43 participants

Nobody missed any battles!
2019-10-09 10:33:26 +85
46 participants War Collection
ARI 0/1 440 1/3
Aserran 1/1 880 2/3
El de Moaña 0/1 934 2/3
2019-10-07 10:21:03 +5
44 participants War Collection
ouidiane Missed! 1869
2019-10-05 09:40:12 +83
46 participants War Collection
hecrogu 0/1 1402 2/3
ER_ANDI778 Missed! 1869
2019-10-03 09:02:11 +88
46 participants War Collection
El de Moaña 1/1 934 2/3
hecrogu 1/1 935 1/3
2019-10-01 08:52:45 +137
45 participants War Collection
noe007 1/1 467 1/3
gek43 1/1 990 1/3
Naughty War Collection
Señor Lobo
2019-10-19 Missed! 1869
ARI
2019-10-09 0/1 440 1/3
Aserran
2019-10-09 1/1 880 2/3
El de Moaña
2019-10-09 0/1 934 2/3
2019-10-03 1/1 934 2/3
ouidiane
2019-10-07 Missed! 1869
hecrogu
2019-10-05 0/1 1402 2/3
2019-10-03 1/1 935 1/3
ER_ANDI778
2019-10-05 Missed! 1869
noe007
2019-10-01 1/1 467 1/3
gek43
2019-10-01 1/1 990 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord