Osos Estelares

#9Q0CU8G

54 599

48 / 50

❄⚡SIEMPRE VIVOS🔥💨⛵@OsosEstelaresCR⭐100%ClanWar 📱discord: bit.ly/ososes 🚨 Regla 3•3•1

At war! 19 / 46 battles remaining! Ends: 2019-11-14 00:34:03

Data for the last 10 wars

2019-11-12 00:32:04 +131

41 participants

Nobody missed any battles!
2019-11-10 00:21:25 +137
45 participants War Collection
PedroA Missed! 1760
RADCLAIF 1/1 1320 2/3
Reapper 1/1 1402 2/3
Yave 1/1 1402 2/3
2019-11-08 00:09:05 +80
41 participants War Collection
Paulo Missed! 1869
2019-11-06 00:04:29 +79
38 participants War Collection
Yave 1/1 467 1/3
2019-11-04 00:01:35 +79
42 participants War Collection
Yave 1/1 990 2/3
2019-11-01 23:58:28 -18

41 participants

Nobody missed any battles!
2019-10-30 23:57:36 +136
43 participants War Collection
RADCLAIF Missed! 1869
Yave 1/1 990 1/3
2019-10-28 23:56:15 +86
42 participants War Collection
LoKo Estelar 0/1 1402 2/3
Vistor Missed! 1869
AYMAN TB Missed! 1869
Yave 1/1 990 1/3
2019-10-26 23:54:36 +134
43 participants War Collection
jϴͼh ҽՏԵҽӀɑɾ Missed! 2337
Diejor 1/1 1870 2/3
2019-10-24 23:29:02 +83
42 participants War Collection
Yave 1/1 1402 2/3
∇ICTΩR Missed! 2337
Naughty War Collection
PedroA
2019-11-10 Missed! 1760
RADCLAIF
2019-11-10 1/1 1320 2/3
2019-10-30 Missed! 1869
Reapper
2019-11-10 1/1 1402 2/3
Yave
2019-11-10 1/1 1402 2/3
2019-11-06 1/1 467 1/3
2019-11-04 1/1 990 2/3
2019-10-30 1/1 990 1/3
2019-10-28 1/1 990 1/3
2019-10-24 1/1 1402 2/3
Paulo
2019-11-08 Missed! 1869
LoKo Estelar
2019-10-28 0/1 1402 2/3
Vistor
2019-10-28 Missed! 1869
AYMAN TB
2019-10-28 Missed! 1869
jϴͼh ҽՏԵҽӀɑɾ
2019-10-26 Missed! 2337
Diejor
2019-10-26 1/1 1870 2/3
∇ICTΩR
2019-10-24 Missed! 2337

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord