Elite MM~2

#9P0CGLC9

49 655

44 / 50

Family👪Elite MM~1.🙌we neeed active players.🙏must be respect & help each other.🎅U All Be Happy📲 ☆《^_^》☆

Collecting cards! Ends: 2019-10-23 03:29:22

Data for the last 10 wars

2019-10-22 03:06:20 +58
21 participants War Collection
KZT Missed! 1400
blue hell Missed! 577 2/3
Bispo do Rei 0/1 560 1/3
jackpont 0/1 595 1/3
MTZ 0/1 280 1/3
kays95mess 1/1 560 2/3
yt 1/1 892 2/3
2019-10-20 02:54:51 -17
18 participants War Collection
jackpont Missed! 892 2/3
Mike Huang 0/1 560 2/3
WodoWodo 1/1 280 1/3
sann oo 0/1 892 2/3
ykm 0/1 297 1/3
the mask 1/1 280 1/3
KZT Missed! 1400
Cobra 0/1 560 2/3
PennyWise 0/1 892 2/3
2019-10-18 02:24:55 -95
20 participants War Collection
Bispo do Rei Missed! 560 1/3
♨HoT♨9°C Missed! 1120 2/3
ks Missed! 840
shin kyawt Missed! 297 1/3
ykm Missed! 1785
joe Missed! 1120
Mike Huang 0/1 560 1/3
WodoWodo 1/1 840 2/3
WTA 0/1 1120 2/3
yt 0/1 595 1/3
2019-10-16 01:21:27 -96
22 participants War Collection
joe Missed! 1400
the mask Missed! 560 1/3
Bispo do Rei Missed! 560 1/3
viper 0/1 280 1/3
2019-10-14 00:00:43 -93
19 participants War Collection
zlatan Missed! 1120
Bushido(Kitkat) Missed! 840
the mask 0/1 280 1/3
shin kyawt 0/1 297 1/3
Bispo do Rei 0/1 560 1/3
[email protected]_Helius 0/1 1120 2/3
sann oo 1/1 280 1/3
Mike Huang 0/1 560 2/3
yt 1/1 1190 2/3
2019-10-11 23:44:03 +62
20 participants War Collection
Cobra 0/1 560 1/3
sann oo 1/1 560 2/3
WodoWodo 1/1 560 1/3
Mike Huang 0/1 560 2/3
yt 1/2 297 1/3
the mask 1/1 560 1/3
WTA Missed! 840
zlatan 0/1 840 2/3
Parzipal Missed! 1400
2019-10-09 21:25:22 +109
15 participants War Collection
ks Missed! 560 1/3
Mike Huang 0/1 560 1/3
Bispo do Rei Missed! 280 1/3
sann oo 1/1 560 1/3
2019-10-07 21:21:40 -99
16 participants War Collection
the mask 0/1 297 1/3
zlatan Missed! 297 1/3
yt 0/1 297 1/3
Parzipal 0/1 1190 2/3
Mike Huang 0/1 297 1/3
2019-10-05 19:04:14 +59
18 participants War Collection
shin kyawt Missed! 1189
Okkar 1/1 595 1/3
jackpont 0/1 595 1/3
sanay 0/1 297 1/3
ykm 0/1 595 1/3
WodoWodo 1/1 297 1/3
2019-10-03 17:32:41 -15
19 participants War Collection
shin kyawt 1/1 595 1/3
ZHA 1/1 297 1/3
jackpont 0/1 892 2/3
yt 1/1 297 1/3
Naughty War Collection
KZT
2019-10-22 Missed! 1400
2019-10-20 Missed! 1400
blue hell
2019-10-22 Missed! 577 2/3
Bispo do Rei
2019-10-22 0/1 560 1/3
2019-10-18 Missed! 560 1/3
2019-10-16 Missed! 560 1/3
2019-10-14 0/1 560 1/3
2019-10-09 Missed! 280 1/3
jackpont
2019-10-22 0/1 595 1/3
2019-10-20 Missed! 892 2/3
2019-10-05 0/1 595 1/3
2019-10-03 0/1 892 2/3
MTZ
2019-10-22 0/1 280 1/3
kays95mess
2019-10-22 1/1 560 2/3
yt
2019-10-22 1/1 892 2/3
2019-10-18 0/1 595 1/3
2019-10-14 1/1 1190 2/3
2019-10-11 1/2 297 1/3
2019-10-07 0/1 297 1/3
2019-10-03 1/1 297 1/3
Mike Huang
2019-10-20 0/1 560 2/3
2019-10-18 0/1 560 1/3
2019-10-14 0/1 560 2/3
2019-10-11 0/1 560 2/3
2019-10-09 0/1 560 1/3
2019-10-07 0/1 297 1/3
WodoWodo
2019-10-20 1/1 280 1/3
2019-10-18 1/1 840 2/3
2019-10-11 1/1 560 1/3
2019-10-05 1/1 297 1/3
sann oo
2019-10-20 0/1 892 2/3
2019-10-14 1/1 280 1/3
2019-10-11 1/1 560 2/3
2019-10-09 1/1 560 1/3
ykm
2019-10-20 0/1 297 1/3
2019-10-18 Missed! 1785
2019-10-05 0/1 595 1/3
the mask
2019-10-20 1/1 280 1/3
2019-10-16 Missed! 560 1/3
2019-10-14 0/1 280 1/3
2019-10-11 1/1 560 1/3
2019-10-07 0/1 297 1/3
Cobra
2019-10-20 0/1 560 2/3
2019-10-11 0/1 560 1/3
PennyWise
2019-10-20 0/1 892 2/3
♨HoT♨9°C
2019-10-18 Missed! 1120 2/3
ks
2019-10-18 Missed! 840
2019-10-09 Missed! 560 1/3
shin kyawt
2019-10-18 Missed! 297 1/3
2019-10-14 0/1 297 1/3
2019-10-05 Missed! 1189
2019-10-03 1/1 595 1/3
joe
2019-10-18 Missed! 1120
2019-10-16 Missed! 1400
WTA
2019-10-18 0/1 1120 2/3
2019-10-11 Missed! 840
viper
2019-10-16 0/1 280 1/3
zlatan
2019-10-14 Missed! 1120
2019-10-11 0/1 840 2/3
2019-10-07 Missed! 297 1/3
Bushido(Kitkat)
2019-10-14 Missed! 840
[email protected]_Helius
2019-10-14 0/1 1120 2/3
Parzipal
2019-10-11 Missed! 1400
2019-10-07 0/1 1190 2/3
Okkar
2019-10-05 1/1 595 1/3
sanay
2019-10-05 0/1 297 1/3
ZHA
2019-10-03 1/1 297 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord