asatir al 3arb

#9L29CVP9

47 603

50 / 50

hello 🤗مرحبا بكم يا اساطير[1]تشارك في الحرب تترقى كبير[2]تعمل 800تبرع تترقى قائد مساعد[3]تعمل 0تبرع تخرج[4]ما تلعبش الحرب تهبط

Collecting cards! Ends: 2019-10-22 18:56:45
Trận đấu 7 + 2
Participation 4 / 50
Người chơi Trận đấu Cards Collected
ساحلي 1 / 3 560
harountheking 1 + 1 / 3 840
zaghdoudi 2 + 1 / 3 1400
belha 3 / 3 1680

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord