asatir al 3arb

#9L29CVP9

47 085

50 / 50

hello 🤗مرحبا بكم يا اساطير[1]تشارك في الحرب تترقى كبير[2]تعمل 800تبرع تترقى قائد مساعد[3]تعمل 0تبرع تخرج[4]ما تلعبش الحرب تهبط

At war! 7 / 28 battles remaining! Ends: 2019-10-17 12:16:47

Data for the last 10 wars

2019-10-15 10:49:05 -33
21 participants War Collection
PrincessOfIslam Missed! 640
mohamed 0/1 160 1/3
gsn Missed! 480 2/3
ELYES 0/1 480 2/3
aziz Missed! 640 2/3
marouen Missed! 800
سفيان Missed! 600
tadachi Missed! 320 1/3
2019-10-13 10:00:51 -92
29 participants War Collection
sml1,2,3 Missed! 262 1/3
khoufou Missed! 1400
ELYES 0/1 280 1/3
aziz 0/1 280 1/3
zaghdoudi 0/1 560 2/3
AHMED WDD 0/1 454 2/3
ramez Missed! 840 2/3
Nikolas Missed! 560 2/3
iiGamer YT Missed! 262 1/3
NF_16 1/1 560 1/3
Ricardo xD 0/1 280 1/3
2019-10-11 09:11:40 +67
23 participants War Collection
gsn Missed! 320 2/3
ELYES 2/2 320 1/3
aziz Missed! 160 1/3
iiGamer YT 1/1 300 1/3
NF_16 1/1 480 2/3
amek 0/1 160 1/3
2019-10-09 07:08:21 +60
21 participants War Collection
PrincessOfIslam 0/1 480 2/3
gsn Missed! 640 2/3
ELYES 1/1 320 1/3
Black m Missed! 640
haitham 1/1 320 2/3
Nikolas 0/1 480 2/3
iiGamer YT 1/1 600 2/3
NF_16 0/1 320 2/3
mohamed Missed! 160 1/3
2019-10-07 05:33:16 -31
22 participants War Collection
Ricardo xD Missed! 160 1/3
gsn Missed! 640
sinou Missed! 320 1/3
amek Missed! 480 2/3
mahmoud 0/1 300 2/3
PrincessOfIslam 0/1 320 1/3
ELYES 0/1 160 1/3
youpa 2/2 340 2/3
marouen 2/2 160 1/3
2019-10-05 00:20:08 -10
25 participants War Collection
zineti Missed! 640
hamza Missed! 680
sinou Missed! 680
king 1/1 320 1/3
Black m Missed! 640
Nikolas Missed! 640 2/3
Ricardo xD 0/1 320 2/3
mahmoud Missed! 750
2019-10-03 00:01:55 -31
23 participants War Collection
zaghdoudi Missed! 800
ditcha Missed! 150 1/3
amek Missed! 640
Nikolas 0/1 320 1/3
iiGamer YT 0/1 300 1/3
marouen 1/1 320 2/3
khoufou 0/1 340 2/3
2019-09-30 23:15:50 -90
29 participants War Collection
ZET Missed! 1400
R2Bi3 0/1 280 1/3
iiGamer YT Missed! 1575
haitham Missed! 1487
Black m Missed! 1120
marouen 1/1 560 1/3
gsn Missed! 1400
hamza Missed! 1400
Nikolas 1/1 560 1/3
2019-09-28 22:11:59 -15
24 participants War Collection
ZET 1/1 560 2/3
gsn Missed! 280 1/3
khoufou 0/1 297 1/3
marouen 0/1 560 2/3
Nikolas 0/1 560 1/3
dalios del rios 0/1 1190 2/3
ditcha Missed! 786
2019-09-26 20:25:59 -13
31 participants War Collection
ZET 0/1 560 1/3
Nikolas 1/1 560 2/3
R2Bi3 Missed! 840 2/3
Ricardo xD 0/1 560 2/3
wissem Missed! 1189
draga 1/1 262 1/3
marouen 0/1 280 1/3
adam Missed! 560 1/3
gsn Missed! 1120
hamza Missed! 560 1/3
ditcha Missed! 262 1/3
wlidha 0/1 262 1/3
med 0/1 840 2/3
Naughty War Collection
PrincessOfIslam
2019-10-15 Missed! 640
2019-10-09 0/1 480 2/3
2019-10-07 0/1 320 1/3
mohamed
2019-10-15 0/1 160 1/3
gsn
2019-10-15 Missed! 480 2/3
2019-10-11 Missed! 320 2/3
2019-10-09 Missed! 640 2/3
2019-10-07 Missed! 640
2019-09-30 Missed! 1400
2019-09-28 Missed! 280 1/3
2019-09-26 Missed! 1120
ELYES
2019-10-15 0/1 480 2/3
2019-10-13 0/1 280 1/3
2019-10-11 2/2 320 1/3
2019-10-09 1/1 320 1/3
2019-10-07 0/1 160 1/3
aziz
2019-10-15 Missed! 640 2/3
2019-10-13 0/1 280 1/3
2019-10-11 Missed! 160 1/3
marouen
2019-10-15 Missed! 800
2019-10-07 2/2 160 1/3
2019-10-03 1/1 320 2/3
2019-09-30 1/1 560 1/3
2019-09-28 0/1 560 2/3
2019-09-26 0/1 280 1/3
سفيان
2019-10-15 Missed! 600
tadachi
2019-10-15 Missed! 320 1/3
sml1,2,3
2019-10-13 Missed! 262 1/3
khoufou
2019-10-13 Missed! 1400
2019-10-03 0/1 340 2/3
2019-09-28 0/1 297 1/3
zaghdoudi
2019-10-13 0/1 560 2/3
2019-10-03 Missed! 800
AHMED WDD
2019-10-13 0/1 454 2/3
ramez
2019-10-13 Missed! 840 2/3
Nikolas
2019-10-13 Missed! 560 2/3
2019-10-09 0/1 480 2/3
2019-10-05 Missed! 640 2/3
2019-10-03 0/1 320 1/3
2019-09-30 1/1 560 1/3
2019-09-28 0/1 560 1/3
2019-09-26 1/1 560 2/3
iiGamer YT
2019-10-13 Missed! 262 1/3
2019-10-11 1/1 300 1/3
2019-10-09 1/1 600 2/3
2019-10-03 0/1 300 1/3
2019-09-30 Missed! 1575
NF_16
2019-10-13 1/1 560 1/3
2019-10-11 1/1 480 2/3
2019-10-09 0/1 320 2/3
Ricardo xD
2019-10-13 0/1 280 1/3
2019-10-07 Missed! 160 1/3
2019-10-05 0/1 320 2/3
2019-09-26 0/1 560 2/3
amek
2019-10-11 0/1 160 1/3
2019-10-07 Missed! 480 2/3
2019-10-03 Missed! 640
Black m
2019-10-09 Missed! 640
2019-10-05 Missed! 640
2019-09-30 Missed! 1120
haitham
2019-10-09 1/1 320 2/3
2019-09-30 Missed! 1487
mohamed
2019-10-09 Missed! 160 1/3
sinou
2019-10-07 Missed! 320 1/3
2019-10-05 Missed! 680
mahmoud
2019-10-07 0/1 300 2/3
2019-10-05 Missed! 750
youpa
2019-10-07 2/2 340 2/3
zineti
2019-10-05 Missed! 640
hamza
2019-10-05 Missed! 680
2019-09-30 Missed! 1400
2019-09-26 Missed! 560 1/3
king
2019-10-05 1/1 320 1/3
ditcha
2019-10-03 Missed! 150 1/3
2019-09-28 Missed! 786
2019-09-26 Missed! 262 1/3
ZET
2019-09-30 Missed! 1400
2019-09-28 1/1 560 2/3
2019-09-26 0/1 560 1/3
R2Bi3
2019-09-30 0/1 280 1/3
2019-09-26 Missed! 840 2/3
dalios del rios
2019-09-28 0/1 1190 2/3
wissem
2019-09-26 Missed! 1189
draga
2019-09-26 1/1 262 1/3
adam
2019-09-26 Missed! 560 1/3
wlidha
2019-09-26 0/1 262 1/3
med
2019-09-26 0/1 840 2/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord