cahoüt

#9JJLYU8L

47 808

35 / 50

Crew Adulte 👫 🔞 actif et confirmé (niv 12) 🎯 gdc non stop,deck11mini 🎈09.2018🎂 🇫🇷🆗✅ 👉🐾🐾🐾niv11>: Cahoüt 2

Collecting cards! Ends: 2019-10-16 16:22:24

Data for the last 10 wars

2019-10-15 16:10:59 -42
17 participants War Collection
Djvince59 0/1 1402 2/3
chendou58 0/1 880 1/3
2019-10-13 16:08:36 -69

19 participants

Nobody missed any battles!
2019-10-11 16:04:16 +110
19 participants War Collection
Claire Missed! 1760
goutte 1/1 880 1/3
Djvince59 1/1 1760 2/3
DaRkSiDeRs 1/1 1402 2/3
galou Missed! 1760
2019-10-09 15:30:28 +60
21 participants War Collection
olive Missed! 2640
2019-10-07 15:24:12 +112
20 participants War Collection
Robelet 1/1 1402 2/3
2019-10-05 15:23:05 +60
18 participants War Collection
Roumanoff Missed! 467 1/3
DaRkSiDeRs 0/1 1402 2/3
2019-10-03 14:51:30 +61

22 participants

Nobody missed any battles!
2019-10-01 14:50:53 +57
14 participants War Collection
Roumanoff Missed! 1869
chendou58 0/1 467 1/3
sensei 1/2 935 1/3
2019-09-29 14:29:36 +113
18 participants War Collection
DaRkSiDeRs 1/1 1870 2/3
2019-09-27 14:12:46 +62
19 participants War Collection
tom Missed! 2337
Naughty War Collection
Djvince59
2019-10-15 0/1 1402 2/3
2019-10-11 1/1 1760 2/3
chendou58
2019-10-15 0/1 880 1/3
2019-10-01 0/1 467 1/3
Claire
2019-10-11 Missed! 1760
goutte
2019-10-11 1/1 880 1/3
DaRkSiDeRs
2019-10-11 1/1 1402 2/3
2019-10-05 0/1 1402 2/3
2019-09-29 1/1 1870 2/3
galou
2019-10-11 Missed! 1760
olive
2019-10-09 Missed! 2640
Robelet
2019-10-07 1/1 1402 2/3
Roumanoff
2019-10-05 Missed! 467 1/3
2019-10-01 Missed! 1869
sensei
2019-10-01 1/2 935 1/3
tom
2019-09-27 Missed! 2337

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord