MOJO PICÓN

#9JCUP9JC

56 978

42 / 50

cr-api.com Trabajo, seriedad y compromiso. Regla 49🔃Khaleesi_LÍDER#5926📲CLAN LADDER. +90wins. +3 canteras!♻️🇮🇨

Collecting cards! Ends: 2019-11-17 09:50:08

Data for the last 10 wars

2019-11-16 09:49:50 +128
39 participants War Collection
Yo Yo Yo °_° 1/1 1485 2/3
2019-11-14 09:10:23 +104
37 participants War Collection
zlDanii™️〽️ Missed! 2337
Khaleesi 1/1 1402 2/3
2019-11-12 09:01:25 +132
42 participants War Collection
EpicEliteJose Missed! 2337
Khaleesi Missed! 2337
2019-11-10 07:28:22 +133
37 participants War Collection
Rubyy 1/1 935 1/3
viti 0/1 1402 2/3
2019-11-08 07:18:31 +85
35 participants War Collection
Yo Yo Yo °_° 1/1 467 1/3
DaniRMCF 1/1 935 1/3
Khaleesi 1/1 880 1/3
2019-11-06 07:11:19 +133
41 participants War Collection
browell boy Missed! 2392
elWEY_PALY 1/1 467 1/3
EpicEliteJose 1/1 467 1/3
SamuelGK21 1/1 934 2/3
✝️™️✝️23. Missed! 1401
2019-11-04 06:57:21 +129

35 participants

Nobody missed any battles!
2019-11-02 06:46:16 +133
39 participants War Collection
Rubyy 1/1 1402 2/3
2019-10-31 06:35:38 +77
41 participants War Collection
vara 1/1 990 2/3
Rubyy 0/1 1402 2/3
2019-10-29 06:33:00 +131
39 participants War Collection
aletoms mzkt 1/1 467 1/3
Yo Yo Yo °_° 1/1 990 1/3
browell boy 1/1 990 1/3
Naughty War Collection
Yo Yo Yo °_°
2019-11-16 1/1 1485 2/3
2019-11-08 1/1 467 1/3
2019-10-29 1/1 990 1/3
zlDanii™️〽️
2019-11-14 Missed! 2337
Khaleesi
2019-11-14 1/1 1402 2/3
2019-11-12 Missed! 2337
2019-11-08 1/1 880 1/3
EpicEliteJose
2019-11-12 Missed! 2337
2019-11-06 1/1 467 1/3
Rubyy
2019-11-10 1/1 935 1/3
2019-11-02 1/1 1402 2/3
2019-10-31 0/1 1402 2/3
viti
2019-11-10 0/1 1402 2/3
DaniRMCF
2019-11-08 1/1 935 1/3
browell boy
2019-11-06 Missed! 2392
2019-10-29 1/1 990 1/3
elWEY_PALY
2019-11-06 1/1 467 1/3
SamuelGK21
2019-11-06 1/1 934 2/3
✝️™️✝️23.
2019-11-06 Missed! 1401
vara
2019-10-31 1/1 990 2/3
aletoms mzkt
2019-10-29 1/1 467 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord