Zion Hammer™️

#99PJ99P8

61 267

45 / 50

Welcome to Zion🇮🇱Hebrew✡️union familial clan. Family:Hammer,FireSkull,KiDoN,Masters,Katana,Spear🤘+6100 PB, 130+ WW🐢💪🏻🔥

At war! 1 / 44 battles remaining! Ends: 2019-07-19 13:07:11

Data for the last 10 wars

2019-07-17 12:58:26 +85

44 participants

Nobody missed any battles!
2019-07-15 12:48:56 +83

41 participants

Nobody missed any battles!
2019-07-13 12:45:37 +140
46 participants War Collection
ousayd 1/1 934 2/3
2019-07-11 12:39:11 +141
45 participants War Collection
sYko 1/1 935 1/3
2019-07-09 12:32:10 +140

45 participants

Nobody missed any battles!
2019-07-07 12:27:33 +77
41 participants War Collection
ORI 0/1 935 1/3
2019-07-05 12:26:44 +85
40 participants War Collection
יאיר 1/1 935 1/3
2019-07-03 12:24:44 +138
42 participants War Collection
ousayd 1/1 1320 2/3
Gilad™️ 1/1 1870 2/3
⚔TaLOrD⚔ 1/1 467 1/3
2019-07-01 12:21:17 +140
44 participants War Collection
⚡NaoR❄ 1/1 990 1/3
2019-06-29 11:50:57 +134
41 participants War Collection
⚡NaoR❄ Missed! 1980
"The Arrow" 0/1 990 2/3
Naughty War Collection
ousayd
2019-07-13 1/1 934 2/3
2019-07-03 1/1 1320 2/3
sYko
2019-07-11 1/1 935 1/3
ORI
2019-07-07 0/1 935 1/3
יאיר
2019-07-05 1/1 935 1/3
Gilad™️
2019-07-03 1/1 1870 2/3
⚔TaLOrD⚔
2019-07-03 1/1 467 1/3
⚡NaoR❄
2019-07-01 1/1 990 1/3
2019-06-29 Missed! 1980
"The Arrow"
2019-06-29 0/1 990 2/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord