TNT™ IQ

#9980Q2Y2

60 679

50 / 50

منورين آلگلآن حبآيب هلآ بيگـم 😍❤️

Collecting cards! Ends: 2019-12-17 09:34:39

Data for the last 10 wars

2019-12-16 09:34:21 +80
43 participants War Collection
Ahmed king 0/1 1402 2/3
mini haidoori 0/1 990 2/3
2019-12-14 09:20:14 +84
46 participants War Collection
حمودي العراقي 1/1 1870 2/3
2019-12-12 09:13:55 +136
45 participants War Collection
❤️ياسرالموسوي❤️ 1/1 934 2/3
2019-12-10 09:11:38 +138
49 participants War Collection
حمودي العراقي 1/1 1402 2/3
Ahmed king 1/1 934 2/3
bam 0/1 467 1/3
Furi0u$ 1/1 935 1/3
2019-12-08 09:01:25 +140
46 participants War Collection
ala king 1/1 1870 2/3
aligfx 1/1 1402 2/3
2019-12-06 08:50:16 +85
44 participants War Collection
Furi0u$ 1/1 467 1/3
2019-12-04 08:48:39 +83
42 participants War Collection
❤️ياسرالموسوي❤️ 0/1 1402 2/3
Ahmed king 1/1 467 1/3
حمودي العراقي 1/1 1402 2/3
2019-12-02 08:43:42 +72
40 participants War Collection
✊ لـؤي آلـحـجـي Missed! 2337
⚔☜☆☞ALi-MAX☜☆☞⚔ Missed! 2970
⭐️✔️ÅBBĀS✔️⭐️ Missed! 1980
❤️ياسرالموسوي❤️ 1/1 495 1/3
Ahmed king 0/1 495 1/3
2019-11-30 08:40:56 +134
42 participants War Collection
علي العطوي 1/1 1485 2/3
2019-11-28 08:27:38 +8
44 participants War Collection
⭐️✔️ÅBBĀS✔️⭐️ Missed! 2475
mini haidoori 1/1 495 1/3
كوماندوز 1/1 1402 2/3
Naughty War Collection
Ahmed king
2019-12-16 0/1 1402 2/3
2019-12-10 1/1 934 2/3
2019-12-04 1/1 467 1/3
2019-12-02 0/1 495 1/3
mini haidoori
2019-12-16 0/1 990 2/3
2019-11-28 1/1 495 1/3
حمودي العراقي
2019-12-14 1/1 1870 2/3
2019-12-10 1/1 1402 2/3
2019-12-04 1/1 1402 2/3
❤️ياسرالموسوي❤️
2019-12-12 1/1 934 2/3
2019-12-04 0/1 1402 2/3
2019-12-02 1/1 495 1/3
bam
2019-12-10 0/1 467 1/3
Furi0u$
2019-12-10 1/1 935 1/3
2019-12-06 1/1 467 1/3
ala king
2019-12-08 1/1 1870 2/3
aligfx
2019-12-08 1/1 1402 2/3
✊ لـؤي آلـحـجـي
2019-12-02 Missed! 2337
⚔☜☆☞ALi-MAX☜☆☞⚔
2019-12-02 Missed! 2970
⭐️✔️ÅBBĀS✔️⭐️
2019-12-02 Missed! 1980
2019-11-28 Missed! 2475
علي العطوي
2019-11-30 1/1 1485 2/3
كوماندوز
2019-11-28 1/1 1402 2/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord

Deck Shop survey!

Help me make Deck Shop better in 2020 by filling out this survey. (English only)