القصيم2

#92CUGPPL

51 663

50 / 50

(حياكم الله في الفرع الثاني من كلان القصيم💓🌹

Collecting cards! Ends: 2019-07-22 00:53:07
Trận đấu 25 + 15
Participation 15 / 50
Người chơi Trận đấu Cards Collected
kasr al7wajz 2 / 3 560
Turki 1 + 1 / 3 840
osama-ba-23 1 + 1 / 3 840
the king 1 + 1 / 3 892
ملك الظلام 1 + 1 / 3 892
see_g 1 + 2 / 3 1189
yasser 2 + 1 / 3 1400
3bood_77 2 + 1 / 3 1400
بوعسل 2 + 1 / 3 1487
D7 2 + 1 / 3 1487
abdulmajed 776 2 + 1 / 3 1487
dos 2 + 1 / 3 1487
tareq 2 + 1 / 3 1487
ابوو عامر 3 / 3 1680
@kaki 3 / 3 1785

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord