black wolfs 16

#8UQ228JV

50 946

45 / 50

clan super actif, objectif top 10 DZ... groupe facebook : Black Wolfs 16 (Clash Royale).. bienvenue à tous GDC et dons obligatoi

Collecting cards! Ends: 2019-06-21 19:36:21

Data for the last 10 wars

2019-06-20 19:17:34 -96
26 participants War Collection
heythem 1/1 297 1/3
fareslaz 0/1 297 1/3
محمد امين Missed! 1189
ユナユニーマ 0/1 840 2/3
Xx Dz JôKërS xX Missed! 280 1/3
khan 0/1 280 1/3
Obito Uchiha Missed! 1189
johnny 0/1 1120 2/3
Aduviry Cusi Missed! 1680
2019-06-18 19:15:29 +117
28 participants War Collection
ąýMƏŇ Missed! 560 2/3
adam zingo 1/1 1120 2/3
khan 0/1 560 1/3
ishak 1/1 280 1/3
Aduviry Cusi Missed! 1400
fareslaz 1/1 297 1/3
ľøťfî Missed! 1120
محمد امين Missed! 891
Ghost 1/1 595 1/3
boom !!!! Missed! 1120 2/3
ramy 0/1 595 1/3
2019-06-16 18:32:01 -37
28 participants War Collection
ramy Missed! 594 2/3
heythem 0/1 594 2/3
ユナユニーマ Missed! 1680
Bené Bené Missed! 560 1/3
Kaneki Missed! 560 1/3
adam zingo 1/1 840 2/3
boom !!!! Missed! 1120
2019-06-14 18:24:52 -40
23 participants War Collection
Kaneki Missed! 560 1/3
saw 1/1 560 1/3
Bené Bené Missed! 1120
johnny 0/1 280 1/3
heythem 0/1 560 2/3
fareslaz 0/1 594 2/3
2019-06-12 17:55:43 +62
24 participants War Collection
adam zingo Missed! 1120
B'N'Z Missed! 1435
ýąššëř 0/1 560 1/3
Angelfire 0/1 560 2/3
2019-06-10 17:55:11 +86
22 participants War Collection
RaouF 1.0 Missed! 1120
zikata 0/1 280 1/3
ýąššëř 0/1 560 1/3
Fåÿ Çël B-f 0/1 280 1/3
algérien adel 0/1 560 2/3
fareslaz 0/1 595 1/3
2019-06-08 17:53:45 +61
24 participants War Collection
ramy 1/1 1120 2/3
RAMZI Boss Missed! 840
Angelfire 1/1 560 2/3
ayman Missed! 280 1/3
zikata 0/1 840 2/3
RaouF 1.0 Missed! 840
2019-06-06 17:50:59 -12
28 participants War Collection
fareslaz 1/1 297 1/3
محمد امين 1/1 840 2/3
Bené Bené Missed! 280 1/3
saw Missed! 840
B'N'Z Missed! 560 1/3
zikata 1/1 280 1/3
sinou.hd Missed! 1400
raymen 1/1 840 2/3
RaouF 1.0 0/1 840 2/3
2019-06-04 17:16:19 +117
28 participants War Collection
ramy Missed! 1435
RAMZI Boss 0/1 594 2/3
heythem 0/1 297 1/3
fareslaz 1/1 280 1/3
Ghost 1/1 595 1/3
zikata 1/1 594 2/3
raymen 0/1 892 2/3
boom !!!! Missed! 1680
2019-06-02 16:47:45 -92
24 participants War Collection
saw Missed! 1785
Ghost 0/1 595 1/3
zikata 0/1 594 2/3
Naughty War Collection
heythem
2019-06-20 1/1 297 1/3
2019-06-16 0/1 594 2/3
2019-06-14 0/1 560 2/3
2019-06-04 0/1 297 1/3
fareslaz
2019-06-20 0/1 297 1/3
2019-06-18 1/1 297 1/3
2019-06-14 0/1 594 2/3
2019-06-10 0/1 595 1/3
2019-06-06 1/1 297 1/3
2019-06-04 1/1 280 1/3
محمد امين
2019-06-20 Missed! 1189
2019-06-18 Missed! 891
2019-06-06 1/1 840 2/3
ユナユニーマ
2019-06-20 0/1 840 2/3
2019-06-16 Missed! 1680
Xx Dz JôKërS xX
2019-06-20 Missed! 280 1/3
khan
2019-06-20 0/1 280 1/3
2019-06-18 0/1 560 1/3
Obito Uchiha
2019-06-20 Missed! 1189
johnny
2019-06-20 0/1 1120 2/3
2019-06-14 0/1 280 1/3
Aduviry Cusi
2019-06-20 Missed! 1680
2019-06-18 Missed! 1400
ąýMƏŇ
2019-06-18 Missed! 560 2/3
adam zingo
2019-06-18 1/1 1120 2/3
2019-06-16 1/1 840 2/3
2019-06-12 Missed! 1120
ishak
2019-06-18 1/1 280 1/3
ľøťfî
2019-06-18 Missed! 1120
Ghost
2019-06-18 1/1 595 1/3
2019-06-04 1/1 595 1/3
2019-06-02 0/1 595 1/3
boom !!!!
2019-06-18 Missed! 1120 2/3
2019-06-16 Missed! 1120
2019-06-04 Missed! 1680
ramy
2019-06-18 0/1 595 1/3
2019-06-16 Missed! 594 2/3
2019-06-08 1/1 1120 2/3
2019-06-04 Missed! 1435
Bené Bené
2019-06-16 Missed! 560 1/3
2019-06-14 Missed! 1120
2019-06-06 Missed! 280 1/3
Kaneki
2019-06-16 Missed! 560 1/3
2019-06-14 Missed! 560 1/3
saw
2019-06-14 1/1 560 1/3
2019-06-06 Missed! 840
2019-06-02 Missed! 1785
B'N'Z
2019-06-12 Missed! 1435
2019-06-06 Missed! 560 1/3
ýąššëř
2019-06-12 0/1 560 1/3
2019-06-10 0/1 560 1/3
Angelfire
2019-06-12 0/1 560 2/3
2019-06-08 1/1 560 2/3
RaouF 1.0
2019-06-10 Missed! 1120
2019-06-08 Missed! 840
2019-06-06 0/1 840 2/3
zikata
2019-06-10 0/1 280 1/3
2019-06-08 0/1 840 2/3
2019-06-06 1/1 280 1/3
2019-06-04 1/1 594 2/3
2019-06-02 0/1 594 2/3
Fåÿ Çël B-f
2019-06-10 0/1 280 1/3
algérien adel
2019-06-10 0/1 560 2/3
RAMZI Boss
2019-06-08 Missed! 840
2019-06-04 0/1 594 2/3
ayman
2019-06-08 Missed! 280 1/3
sinou.hd
2019-06-06 Missed! 1400
raymen
2019-06-06 1/1 840 2/3
2019-06-04 0/1 892 2/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord