los de barrio

#8RYYJ29U

50 953

42 / 50

entren solo los activos y donadores y los q colecionen para la guerra y 50 gerras ganadas obligatorio y expulcion a ls qn atacan

Collecting cards! Ends: 2019-10-20 22:19:19
Trận đấu 13 + 12
Participation 11 / 42
Người chơi Trận đấu Cards Collected
Lord~Yhair√√ 1 / 3 467
jose jose 1 / 3 467
F. Aquiles 1 / 3 935
Edwincyto 1 + 1 / 3 1402
Anthony 1 + 1 / 3 1402
ZD~^J†N-(///.^) 1 + 2 / 3 1760
jass 1 + 2 / 3 1869
ACM1PT 1 + 2 / 3 1869
darkser 2 + 1 / 3 2200
Uriel Romero 2 + 1 / 3 2337
M:M 3 / 3 2640

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord