H.L.P

#8RU8C0R

51 806

50 / 50

☆Clan War: Only join if can do ALL Collection Day battles☆Must do War battles☆Keep donations above 100☆Don't kick for no reason☆

At war! 4 / 29 battles remaining! Ends: 2019-08-18 15:24:03

Data for the last 10 wars

2019-08-16 15:20:07 -41
29 participants War Collection
B0ng 1/1 1402 2/3
lancelot 1/1 1320 2/3
YOUareBrother Missed! 2200
ViniTosati 0/1 935 1/3
### 0/1 934 2/3
2019-08-14 15:15:29 -12
24 participants War Collection
JAYTHEGOATGOD 0/1 880 1/3
Max1me 1/1 880 1/3
lancelot 1/2 1320 2/3
william 1/1 880 2/3
FLAVIO(zikaa) Missed! 440 1/3
2019-08-12 15:13:50 +60
24 participants War Collection
OwenedOspray806 1/1 440 1/3
rubsh Missed! 2200
lyk Missed! 1320 2/3
2019-08-10 15:11:35 +60
23 participants War Collection
OwenedOspray806 1/1 880 1/3
hackeR Missed! 880 2/3
JAYTHEGOATGOD Missed! 1760
Gorcio Missed! 440 1/3
FLAVIO(zikaa) Missed! 2640
2019-08-08 15:11:13 -38
29 participants War Collection
justin Missed! 2640
Kzar Missed! 1760
lancelot 1/1 1320 2/3
nova_stormz14 Missed! 1760
jj Missed! 2640
Gorcio 0/1 1320 2/3
k1net1kz Missed! 2337
2019-08-06 15:09:20 -43
24 participants War Collection
Kzar Missed! 2200
Green Milo Missed! 1649
Max1me 0/2 1815 2/3
lancelot Missed! 1787
basscai Missed! 1869
lyk 0/1 467 1/3
2019-08-04 15:07:43 -38
33 participants War Collection
ARIAN Missed! 2337
Marc 0/1 934 2/3
lancelot Missed! 1869
SageMode Missed! 1869
Gorcio 0/1 467 1/3
Semi-Anathemic Missed! 1869
2019-08-02 15:01:32 +67
34 participants War Collection
Dezza 1/1 1402 2/3
Kzar Missed! 2200
lancelot 2/2 467 1/3
lyk 0/1 934 2/3
Gorcio Missed! 934 2/3
2019-07-30 16:53:17 +66
27 participants War Collection
OwenedOspray806 Missed! 1869
Gorcio 1/1 935 1/3
B0ng Missed! 2805
k1net1kz Missed! 1869
2019-07-28 16:51:23 -10
23 participants War Collection
basscai 0/1 1402 2/3
nova_stormz14 Missed! 2805
Naughty War Collection
B0ng
2019-08-16 1/1 1402 2/3
2019-07-30 Missed! 2805
lancelot
2019-08-16 1/1 1320 2/3
2019-08-14 1/2 1320 2/3
2019-08-08 1/1 1320 2/3
2019-08-06 Missed! 1787
2019-08-04 Missed! 1869
2019-08-02 2/2 467 1/3
YOUareBrother
2019-08-16 Missed! 2200
ViniTosati
2019-08-16 0/1 935 1/3
###
2019-08-16 0/1 934 2/3
JAYTHEGOATGOD
2019-08-14 0/1 880 1/3
2019-08-10 Missed! 1760
Max1me
2019-08-14 1/1 880 1/3
2019-08-06 0/2 1815 2/3
william
2019-08-14 1/1 880 2/3
FLAVIO(zikaa)
2019-08-14 Missed! 440 1/3
2019-08-10 Missed! 2640
OwenedOspray806
2019-08-12 1/1 440 1/3
2019-08-10 1/1 880 1/3
2019-07-30 Missed! 1869
rubsh
2019-08-12 Missed! 2200
lyk
2019-08-12 Missed! 1320 2/3
2019-08-06 0/1 467 1/3
2019-08-02 0/1 934 2/3
hackeR
2019-08-10 Missed! 880 2/3
Gorcio
2019-08-10 Missed! 440 1/3
2019-08-08 0/1 1320 2/3
2019-08-04 0/1 467 1/3
2019-08-02 Missed! 934 2/3
2019-07-30 1/1 935 1/3
justin
2019-08-08 Missed! 2640
Kzar
2019-08-08 Missed! 1760
2019-08-06 Missed! 2200
2019-08-02 Missed! 2200
nova_stormz14
2019-08-08 Missed! 1760
2019-07-28 Missed! 2805
jj
2019-08-08 Missed! 2640
k1net1kz
2019-08-08 Missed! 2337
2019-07-30 Missed! 1869
Green Milo
2019-08-06 Missed! 1649
basscai
2019-08-06 Missed! 1869
2019-07-28 0/1 1402 2/3
ARIAN
2019-08-04 Missed! 2337
Marc
2019-08-04 0/1 934 2/3
SageMode
2019-08-04 Missed! 1869
Semi-Anathemic
2019-08-04 Missed! 1869
Dezza
2019-08-02 1/1 1402 2/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord