peking ducks

#8PQR2R

56 601

49 / 50

Stay active, donate, and have fun! representing Alberta, Canada. if joining war, use all attacks or be kicked. cr-api.com

Collecting cards! Ends: 2020-02-22 02:30:48

Data for the last 10 wars

2020-02-21 02:00:51 +118
25 participants War Collection
yachimec 0/1 440 1/3
overlordsebas 0/1 467 1/3
2020-02-19 02:00:31 +118
26 participants War Collection
tashkent 1/1 935 1/3
Fuzzy Nuts Missed! 1870 2/3
Moosey 0/1 935 1/3
LeighR 1/1 467 1/3
nizam 1/1 934 2/3
2020-02-17 02:00:17 +115
22 participants War Collection
Icey_Veyron 1/1 934 2/3
yachimec 1/1 880 2/3
Moosey Missed! 2805
overlordsebas 0/1 467 1/3
TasteTheRambo™️ 1/1 1870 2/3
2020-02-15 01:45:24 +66
24 participants War Collection
Moosey 1/1 1402 2/3
Icey_Veyron 1/1 1402 2/3
yachimec 0/1 440 1/3
overlordsebas 1/1 1402 2/3
2020-02-13 01:35:45 +118
27 participants War Collection
Icey_Veyron 0/1 467 1/3
Teebabs Missed! 880 1/3
Moosey 0/1 467 1/3
LeighR 0/1 467 1/3
2020-02-11 01:32:11 +66
27 participants War Collection
Fuzzy Nuts Missed! 2805
yachimec 1/1 880 2/3
Teebabs 0/1 440 1/3
神之手 Missed! 1869
LeighR 1/1 440 1/3
GoldenHero Missed! 2200
2020-02-09 01:28:45 +123
27 participants War Collection
tashkent 0/1 467 1/3
Fuzzy Nuts 1/1 935 1/3
GoldenHero 1/1 440 1/3
negusflex 1/1 880 1/3
2020-02-07 01:17:06 +119
24 participants War Collection
Fuzzy Nuts 1/1 467 1/3
神之手 Missed! 2200
2020-02-05 01:08:12 +60
19 participants War Collection
Moosey 1/1 934 2/3
yachimec 0/1 935 1/3
LeighR 0/1 1760 2/3
2020-02-03 00:55:11 -12
24 participants War Collection
Teebabs 0/1 935 1/3
Fuzzy Nuts 1/1 990 2/3
TasteTheRambo™️ 0/1 990 1/3
Naughty War Collection
yachimec
2020-02-21 0/1 440 1/3
2020-02-17 1/1 880 2/3
2020-02-15 0/1 440 1/3
2020-02-11 1/1 880 2/3
2020-02-05 0/1 935 1/3
overlordsebas
2020-02-21 0/1 467 1/3
2020-02-17 0/1 467 1/3
2020-02-15 1/1 1402 2/3
tashkent
2020-02-19 1/1 935 1/3
2020-02-09 0/1 467 1/3
Fuzzy Nuts
2020-02-19 Missed! 1870 2/3
2020-02-11 Missed! 2805
2020-02-09 1/1 935 1/3
2020-02-07 1/1 467 1/3
2020-02-03 1/1 990 2/3
Moosey
2020-02-19 0/1 935 1/3
2020-02-17 Missed! 2805
2020-02-15 1/1 1402 2/3
2020-02-13 0/1 467 1/3
2020-02-05 1/1 934 2/3
LeighR
2020-02-19 1/1 467 1/3
2020-02-13 0/1 467 1/3
2020-02-11 1/1 440 1/3
2020-02-05 0/1 1760 2/3
nizam
2020-02-19 1/1 934 2/3
Icey_Veyron
2020-02-17 1/1 934 2/3
2020-02-15 1/1 1402 2/3
2020-02-13 0/1 467 1/3
TasteTheRambo™️
2020-02-17 1/1 1870 2/3
2020-02-03 0/1 990 1/3
Teebabs
2020-02-13 Missed! 880 1/3
2020-02-11 0/1 440 1/3
2020-02-03 0/1 935 1/3
神之手
2020-02-11 Missed! 1869
2020-02-07 Missed! 2200
GoldenHero
2020-02-11 Missed! 2200
2020-02-09 1/1 440 1/3
negusflex
2020-02-09 1/1 880 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord