Lorca Family

#8P2RQUQJ

52 440

50 / 50

Si te gusta Clash Royale tines k estar con nosotros.(Donar todo lo k se pueda hacer las batallas y las guerras).Y adivertirs🤙👍

Collecting cards! Ends: 2019-09-20 12:59:20

Data for the last 10 wars

2019-09-19 12:52:17 -39
24 participants War Collection
Ninja 1/1 560 2/3
pp 2/2 892 2/3
yufera Missed! 1189
JoS-DoC 0/1 297 1/3
Angel 0/1 892 2/3
jon 0/1 280 1/3
2019-09-17 12:51:59 +116
24 participants War Collection
nuncamevenceras Missed! 1400
Sapee Missed! 262 1/3
EL HOYOS 0/1 560 1/3
2019-09-15 12:23:36 +114
20 participants War Collection
skim Missed! 1189
pp 1/1 595 1/3
viti Missed! 891
Manzano/777 1/1 594 2/3
al-berto 0/1 560 1/3
2019-09-13 12:00:57 -13
22 participants War Collection
Sapee Missed! 525 1/3
moroman Missed! 1400
Iamfranp Missed! 280 1/3
sonia 1/1 297 1/3
Manzano/777 1/1 280 1/3
DanyMagicss 0/1 892 2/3
skim 0/1 297 1/3
pp 0/1 1120 2/3
jon 1/1 840 2/3
2019-09-11 09:58:06 +63
24 participants War Collection
skim 0/1 560 2/3
pp 1/1 1155 2/3
ANTRAX 1/1 280 1/3
Angel 1/1 892 2/3
Sapee 0/1 1050 2/3
jon 0/1 840 2/3
2019-09-09 09:50:34 +60
19 participants War Collection
alacid Missed! 560 2/3
juankly 1/1 560 2/3
skim 1/1 840 2/3
pp 1/1 840 2/3
2019-09-07 09:42:06 -93
22 participants War Collection
pp 1/1 840 2/3
Iamfranp Missed! 1680
Piichuu 0/1 560 2/3
lucero Missed! 840
Sapee 0/1 525 1/3
2019-09-05 07:17:53 +62
21 participants War Collection
yufera Missed! 1120
jon Missed! 1049
viti 1/1 840 2/3
mariaslr 0/1 840 2/3
Angel 0/1 840 2/3
2019-09-03 07:12:53 -13
25 participants War Collection
Manzano/777 1/1 892 2/3
DanyMagicss 0/1 892 2/3
Angel 0/1 892 2/3
skim 0/1 892 2/3
Iamfranp 0/1 1120 2/3
2019-09-01 05:38:48 -18
20 participants War Collection
Xuecos 1/1 594 2/3
Fran123 1/1 595 1/3
Naughty War Collection
Ninja
2019-09-19 1/1 560 2/3
pp
2019-09-19 2/2 892 2/3
2019-09-15 1/1 595 1/3
2019-09-13 0/1 1120 2/3
2019-09-11 1/1 1155 2/3
2019-09-09 1/1 840 2/3
2019-09-07 1/1 840 2/3
yufera
2019-09-19 Missed! 1189
2019-09-05 Missed! 1120
JoS-DoC
2019-09-19 0/1 297 1/3
Angel
2019-09-19 0/1 892 2/3
2019-09-11 1/1 892 2/3
2019-09-05 0/1 840 2/3
2019-09-03 0/1 892 2/3
jon
2019-09-19 0/1 280 1/3
2019-09-13 1/1 840 2/3
2019-09-11 0/1 840 2/3
2019-09-05 Missed! 1049
nuncamevenceras
2019-09-17 Missed! 1400
Sapee
2019-09-17 Missed! 262 1/3
2019-09-13 Missed! 525 1/3
2019-09-11 0/1 1050 2/3
2019-09-07 0/1 525 1/3
EL HOYOS
2019-09-17 0/1 560 1/3
skim
2019-09-15 Missed! 1189
2019-09-13 0/1 297 1/3
2019-09-11 0/1 560 2/3
2019-09-09 1/1 840 2/3
2019-09-03 0/1 892 2/3
viti
2019-09-15 Missed! 891
2019-09-05 1/1 840 2/3
Manzano/777
2019-09-15 1/1 594 2/3
2019-09-13 1/1 280 1/3
2019-09-03 1/1 892 2/3
al-berto
2019-09-15 0/1 560 1/3
moroman
2019-09-13 Missed! 1400
Iamfranp
2019-09-13 Missed! 280 1/3
2019-09-07 Missed! 1680
2019-09-03 0/1 1120 2/3
sonia
2019-09-13 1/1 297 1/3
DanyMagicss
2019-09-13 0/1 892 2/3
2019-09-03 0/1 892 2/3
ANTRAX
2019-09-11 1/1 280 1/3
alacid
2019-09-09 Missed! 560 2/3
juankly
2019-09-09 1/1 560 2/3
Piichuu
2019-09-07 0/1 560 2/3
lucero
2019-09-07 Missed! 840
mariaslr
2019-09-05 0/1 840 2/3
Xuecos
2019-09-01 1/1 594 2/3
Fran123
2019-09-01 1/1 595 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord