KOREA

#8LGRVQR

52 481

38 / 50

✨뻔하지 않고 편하게 즐기는 Fun Clan✨ 30,40대 아재들 놀이터⭐️ 가입은 Only Korean🇰🇷🤟 그럼 have a nice day💜 🏆 Rule 🏆 💢수집전투 2회 미참 및 마지막전투 미참시 추방💢

At war! 5 / 47 battles remaining! Ends: 2019-10-22 05:11:25

Data for the last 10 wars

2019-10-20 05:09:01 -6
37 participants War Collection
Slash 0/1 1402 2/3
taeheonjjag 0/1 935 1/3
HHCH 0/1 934 2/3
쟈니77 Missed! 1869
2019-10-18 04:45:09 -29
37 participants War Collection
Himmel Missed! 1869
HHCH 0/1 934 2/3
2019-10-16 04:28:06 +34
37 participants War Collection
HHCH 1/1 1402 2/3
꾸웨웩 1/1 880 1/3
미카엘 Missed! 2337
2019-10-14 04:21:32 -30
37 participants War Collection
HHCH 1/1 1402 2/3
수빈파파 0/2 1402 2/3
2019-10-12 04:12:01 -77
36 participants War Collection
HHCH 0/1 1760 2/3
2019-10-10 04:04:29 -24
40 participants War Collection
니칸내칸 Missed! 2200
HHCH 1/2 880 2/3
2019-10-08 04:01:08 +75
41 participants War Collection
쟈니77 1/1 467 1/3
동연짱 1/1 934 2/3
응 아니야 Missed! 1870 2/3
HHCH 1/1 1402 2/3
2019-10-06 03:01:27 0
42 participants War Collection
HHCH 1/1 934 2/3
TopGun 1/1 1402 2/3
Himmel Missed! 1869
2019-10-04 02:55:12 -73
47 participants War Collection
Lorenzo Missed! 467 1/3
쟈니77 0/1 1870 2/3
꾸웨웩 Missed! 1870 2/3
jyjyyeah Missed! 2337
엄마카드 1/1 1402 2/3
HHCH 1/1 1870 2/3
2019-10-02 02:38:54 -71
46 participants War Collection
@[email protected] Missed! 1401
쟈니77 1/1 934 2/3
꾸웨웩 1/1 1402 2/3
HHCH 0/1 934 2/3
닭둘기 1/1 935 1/3
재혁 1/1 467 1/3
Naughty War Collection
Slash
2019-10-20 0/1 1402 2/3
taeheonjjag
2019-10-20 0/1 935 1/3
10× HHCH
2019-10-20 0/1 934 2/3
2019-10-18 0/1 934 2/3
2019-10-16 1/1 1402 2/3
2019-10-14 1/1 1402 2/3
2019-10-12 0/1 1760 2/3
2019-10-10 1/2 880 2/3
2019-10-08 1/1 1402 2/3
2019-10-06 1/1 934 2/3
2019-10-04 1/1 1870 2/3
2019-10-02 0/1 934 2/3
쟈니77
2019-10-20 Missed! 1869
2019-10-08 1/1 467 1/3
2019-10-04 0/1 1870 2/3
2019-10-02 1/1 934 2/3
Himmel
2019-10-18 Missed! 1869
2019-10-06 Missed! 1869
꾸웨웩
2019-10-16 1/1 880 1/3
2019-10-04 Missed! 1870 2/3
2019-10-02 1/1 1402 2/3
미카엘
2019-10-16 Missed! 2337
수빈파파
2019-10-14 0/2 1402 2/3
니칸내칸
2019-10-10 Missed! 2200
동연짱
2019-10-08 1/1 934 2/3
응 아니야
2019-10-08 Missed! 1870 2/3
TopGun
2019-10-06 1/1 1402 2/3
Lorenzo
2019-10-04 Missed! 467 1/3
jyjyyeah
2019-10-04 Missed! 2337
엄마카드
2019-10-04 1/1 1402 2/3
@[email protected]
2019-10-02 Missed! 1401
닭둘기
2019-10-02 1/1 935 1/3
재혁
2019-10-02 1/1 467 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord