SingaporeBROs4

#890LQY9

54 273

49 / 50

Bros only

Collecting cards! Ends: 2019-07-21 17:16:27
Trận đấu 27 + 26
Participation 20 / 49
Người chơi Trận đấu Cards Collected
Mr Smalls 1 / 3 825
officeboy 1 / 3 935
redza 1 / 3 935
pyrrhous 1 + 1 / 3 1402
Fai 3 / 3 1401
MayNg-吴翠媚 1 + 2 / 3 1760
uhoh 1 + 2 / 3 1760
Umaibozu 1 + 2 / 3 1760
Etch 1 + 2 / 3 1869
Cepheids 1 + 2 / 3 1869
Your Father 1 + 2 / 3 1869
Saven Tan 1 + 2 / 3 1869
poppingteeth 2 + 1 / 3 2200
tingtong 2 + 1 / 3 2200
BEAST87 2 + 1 / 3 2200
takuya 2 + 1 / 3 2337
daddyjim 2 + 1 / 3 2337
shalom 2 + 1 / 3 2337
wongcw 2 + 1 / 3 2337
nixice 2 + 1 / 3 2337

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord