HDx

#2VGLQ9J

49 618

44 / 50

on sait que tu regardes en cachette ....

Collecting cards! Ends: 2019-11-20 22:00:11

Data for the last 10 wars

2019-11-19 21:42:08 -93
20 participants War Collection
corentin Missed! 595 1/3
Mérine_278 Missed! 1120
graecus96 1/1 1190 2/3
Aurelien Missed! 1400
2019-11-17 21:23:30 +58
17 participants War Collection
CorDonBleU_ Missed! 560 1/3
nana 1/1 280 1/3
Mérine_278 0/1 280 1/3
Starr 1/1 560 2/3
2019-11-15 21:07:03 -16
18 participants War Collection
Mérine_278 0/1 280 1/3
victor 0/1 560 1/3
magoo Missed! 560 2/3
mara marco Missed! 1120
2019-11-13 21:01:21 -15
17 participants War Collection
corentin Missed! 1120
gazafree31 1/1 840 2/3
2019-11-11 21:00:22 +113
16 participants War Collection
corentin 1/1 560 1/3
2019-11-09 20:32:18 +109
13 participants War Collection
tripomp 0/1 840 2/3
Notzy42 1/1 560 2/3
enjoy 0/1 840 2/3
2019-11-07 18:12:52 -92
17 participants War Collection
victor 0/1 280 1/3
merci Missed! 560 1/3
tripomp Missed! 1120
Notzy42 0/1 840 2/3
gazafree31 Missed! 560 1/3
greg 0/1 560 1/3
2019-11-05 18:00:20 +108
16 participants War Collection
enjoy Missed! 840 2/3
victor Missed! 1120 2/3
merci 1/1 892 2/3
Aurelien 0/1 840 2/3
2019-11-03 17:50:40 -18
14 participants War Collection
greg 0/1 297 1/3
corentin Missed! 1785
2019-11-01 17:32:28 -98
16 participants War Collection
YOP Missed! 1785
victor Missed! 1400
Nataa 0/1 297 1/3
tripomp Missed! 1785
Naughty War Collection
corentin
2019-11-19 Missed! 595 1/3
2019-11-13 Missed! 1120
2019-11-11 1/1 560 1/3
2019-11-03 Missed! 1785
Mérine_278
2019-11-19 Missed! 1120
2019-11-17 0/1 280 1/3
2019-11-15 0/1 280 1/3
graecus96
2019-11-19 1/1 1190 2/3
Aurelien
2019-11-19 Missed! 1400
2019-11-05 0/1 840 2/3
CorDonBleU_
2019-11-17 Missed! 560 1/3
nana
2019-11-17 1/1 280 1/3
Starr
2019-11-17 1/1 560 2/3
victor
2019-11-15 0/1 560 1/3
2019-11-07 0/1 280 1/3
2019-11-05 Missed! 1120 2/3
2019-11-01 Missed! 1400
magoo
2019-11-15 Missed! 560 2/3
mara marco
2019-11-15 Missed! 1120
gazafree31
2019-11-13 1/1 840 2/3
2019-11-07 Missed! 560 1/3
tripomp
2019-11-09 0/1 840 2/3
2019-11-07 Missed! 1120
2019-11-01 Missed! 1785
Notzy42
2019-11-09 1/1 560 2/3
2019-11-07 0/1 840 2/3
enjoy
2019-11-09 0/1 840 2/3
2019-11-05 Missed! 840 2/3
merci
2019-11-07 Missed! 560 1/3
2019-11-05 1/1 892 2/3
greg
2019-11-07 0/1 560 1/3
2019-11-03 0/1 297 1/3
YOP
2019-11-01 Missed! 1785
Nataa
2019-11-01 0/1 297 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord