Station CLUB

#2UU02GPC

25 831

14 / 50

WELCOME to Station Club ..You should be actif to still and play the war . collection 3/3 ; Tour 11 ; war wins : 50 .

Not at war!

Data for the last 6 wars

2019-09-21 10:06:19 -22
10 participants War Collection
M.A.B Missed! 1785
巴巴斌 Missed! 892 2/3
patron 0/1 892 2/3
2019-09-19 09:45:35 -19
11 participants War Collection
yessine khattat Missed! 1189
巴巴斌 1/1 1190 2/3
2019-09-17 09:00:39 +109
11 participants War Collection
巴巴斌 0/1 840 2/3
2019-09-15 06:20:22 -19
10 participants War Collection
巴巴斌 1/1 560 2/3
2019-09-12 23:13:49 -98
11 participants War Collection
djo Missed! 560 1/3
MORA MAYER Missed! 560 1/3
2019-09-10 23:01:57 -95
11 participants War Collection
巴巴斌 1/2 840 2/3
djo 0/1 560 1/3
MORA MAYER 1/1 560 2/3
Naughty War Collection
M.A.B
2019-09-21 Missed! 1785
巴巴斌
2019-09-21 Missed! 892 2/3
2019-09-19 1/1 1190 2/3
2019-09-17 0/1 840 2/3
2019-09-15 1/1 560 2/3
2019-09-10 1/2 840 2/3
patron
2019-09-21 0/1 892 2/3
yessine khattat
2019-09-19 Missed! 1189
djo
2019-09-12 Missed! 560 1/3
2019-09-10 0/1 560 1/3
MORA MAYER
2019-09-12 Missed! 560 1/3
2019-09-10 1/1 560 2/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord