سلاح الفرسان

#2P22RU0

44 947

43 / 50

الدعم .. احترام الاخرين .. المشاركة في الحرب

Nhận Vào Hội
Thành viên 43 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 44 947
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader raed
Phạm vi chiến tích 3 807 – 5 017
Thông tin hội
Vị trí Saudi Arabia
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 100
Elder 6
Co-leaders 22
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1
4
Co-leader
yoyo
#PGCQLQYV
13 5 017
2 508
156
110
2
1
Co-leader
LeGeNd83
#U8YJYLQG
13 5 010
2 505
158
0
3
1
Co-leader
Naif.Saiari
#LYQPQVG2
13 4 952
2 476
228
200
4 Co-leader
Tiger_77
#9JPQ2C2Q
13 4 911
2 455
224
280
5
2
Co-leader
m3lesh
#8GP0GPV0
13 4 876
2 438
446
0
6
1
Co-leader
Call Me Master
#280QRYQ8
13 4 857
2 428
0
40
7
1
Elder
abdullah
#9UJ8LYGU
13 4 856
2 428
174
160
8
2
Abu Saif
#Y08RQ8V9
13 4 639
2 319
18
0
9
2
Co-leader
Rayan
#9UGPLY8C
13 4 613
2 306
70
190
10
2
Co-leader
latif
#J2Q0R8UL
13 4 604
2 302
93
120
11
1
Co-leader
smolder
#GQC2PUC2
13 4 594
1 148
252
160
12
3
Elder
faisal.s
#8VVQYU8
13 4 592
1 148
126
120
13 Co-leader
Abo Ahmed
#92QJ0RVVU
12 4 587
1 146
18
80
14
1
حسن
#Q9CCQV2
12 4 488
1 122
136
160
15
1
ahmed
#QR8U9LQ
12 4 465
1 116
140
40
16
2
Elder
omar
#29RQY2YLU
12 4 463
1 115
321
240
17
3
Co-leader
Tariq
#8RQGGPQJ
13 4 450
1 112
154
160
18
1
Clanical
#QY800PCJ
12 4 444
1 111
384
240
19 aboood27
#YU2QY9LQ
12 4 432
1 108
148
280
20 Co-leader
albaso
#LLJ90UQP
13 4 401
1 100
28
160
21 Leader
raed
#PPR889QR
13 4 381
525
0
0
22 Co-leader
Never-Run-aWaY
#PY80RGGC
13 4 369
524
10
40
23 Elder
apd alrhman
#9JYYV9C0V
11 4 339
520
30
80
24 Co-leader
bo adnan
#RP802P0L
13 4 337
520
0
40
25 Anas Alalem
#P8QU8UJGV
11 4 307
516
0
40
26 ii3zooozzii
#J0PYQYQL
12 4 295
515
20
80
27 Co-leader
M357
#922UGC80L
12 4 279
513
486
250
28 3lli
#YRGG2LG2
12 4 267
512
326
200
29 Elder
kasbir
#8G9GPLG0
13 4 263
511
20
40
30 Co-leader
xanxus.10
#8CCCQ28J
12 4 214
505
138
240
31 Elder
BO NANA
#2VGYURCRL
12 4 158
415
0
0
32 Co-leader
SUB-ZERO
#RRGVR8GL
12 4 155
415
0
230
33 Co-leader
ABO ASSAF 1
#RCRUYVCP
12 4 105
410
20
200
34 7man
#QR0UGLYC
13 4 051
405
216
240
35 Co-leader
Mubarak
#2QRQYYRRQ
12 4 040
404
30
200
36
1
faisal
#9PRPP0RR
12 4 008
400
138
120
37
1
Co-leader
Abo 3rb
#909JPUP9
13 4 002
400
0
0
38
1
Co-leader
king
#ULVLGRV
12 4 001
400
0
0
39
1
Co-leader
Alaa
#UCJ2JR8
11 4 001
400
0
0
40
1
-VeTo-
#92CL992
12 4 000
400
226
120
41
5
Đấu trường 12 HAK
#9J00RULY2
10 3 950
118
70
120
42 Đấu trường 12 IamYOURfather
#PGRGCYGGJ
10 3 810
114
96
80
43 Đấu trường 12 msa3d
#220JR0JJ8
12 3 807
114
0
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord