killers TN

#2LQQRR9U

52 804

48 / 50

No kids chating , tzabzib allowed , try to be pro and welc to the brotherhood 🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳 #winter_has_come

Collecting cards! Ends: 2019-10-23 20:40:20
Trận đấu 19 + 20
Participation 14 / 48
Người chơi Trận đấu Cards Collected
♤mohamed♤ 1 / 3 467
MadKiller 2 / 3 1870
Skander 3 / 3 1320
karim 3 / 3 1401
ezze 1 + 2 / 3 1869
jean 1 + 2 / 3 1869
NeO 1 + 2 / 3 1869
arya 1 + 2 / 3 1869
sparta 1 + 2 / 3 1869
chaher abdallah 2 + 1 / 3 2337
JaimeLannister 2 + 1 / 3 2337
EmiNo 2 + 1 / 3 2337
khalil dh ✴ 3 / 3 2805
bezi7a 3 / 3 2805

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord