killers TN

#2LQQRR9U

50 314

48 / 50

No kids chating , tzabzib allowed , try to be pro and welc to the brotherhood 🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳 #winter_has_come

At war! 12 / 24 battles remaining! Ends: 2019-10-14 19:22:21

Data for the last 10 wars

2019-10-12 18:30:54 -93
21 participants War Collection
kada 1/1 1870 2/3
Oussama Missed! 1320 2/3
fatou45 0/1 1870 2/3
kassa-mi4life 0/1 440 1/3
hosni Missed! 935 1/3
ezze 0/1 880 1/3
khalil dh ✴ Missed! 2337
sms 0/1 1870 2/3
2019-10-10 17:37:43 -35
27 participants War Collection
♤mohamed♤ 1/1 1402 2/3
fatou45 0/1 1870 2/3
2>mohamed 0/1 880 1/3
Skander 0/1 880 1/3
kassa-mi4life 1/1 1320 2/3
EmiNo 1/1 1320 2/3
2019-10-08 17:21:20 -16
23 participants War Collection
kada Missed! 2805
mohamed ali 1/1 935 1/3
Oussama Missed! 1869
EmiNo 0/1 880 2/3
arya 0/1 880 1/3
fatou45 0/1 880 1/3
ramroum⚔️ 1/1 880 1/3
ezze 0/1 467 1/3
chaher abdallah 0/1 880 1/3
khalil dh ✴ 0/1 440 1/3
♤mohamed♤ 0/1 1402 2/3
2019-10-06 16:47:54 +115
25 participants War Collection
kada Missed! 1869
oxydark Missed! 1760
mohamed ali 1/1 935 1/3
MadKiller 1/1 1402 2/3
EmiNo 1/1 1870 2/3
hosni 0/1 935 1/3
2>mohamed 1/1 467 1/3
ezze 1/1 1870 2/3
the reaper Missed! 2337
2019-10-04 16:31:38 +63
25 participants War Collection
mohamed ali 0/1 934 2/3
MadKiller 0/1 1402 2/3
Oussama 1/1 467 1/3
arya 1/1 467 1/3
2>mohamed 1/1 934 2/3
MacGregor Missed! 467 1/3
2019-10-02 16:28:49 -94
28 participants War Collection
kada Missed! 2805
arya 1/1 934 2/3
2>mohamed Missed! 935 1/3
ezze 0/1 1402 2/3
shannoufa 0/1 467 1/3
2019-09-30 14:53:54 +111
23 participants War Collection
zxara Missed! 1869
kassa-mi4life Missed! 1869
kada 3 Missed! 1402 2/3
ezze 0/1 1870 2/3
MadKiller 1/1 467 1/3
fatou45 1/1 495 1/3
2019-09-28 11:51:04 -94
28 participants War Collection
mohamed ali 0/1 935 1/3
MadKiller 1/1 467 1/3
Skander Missed! 467 1/3
Rinez Missed! 1401
the world 0/1 467 1/3
karim Missed! 2337
shannoufa 1/1 467 1/3
2019-09-26 11:43:04 -90
29 participants War Collection
thegladiator Missed! 2337
mohamed ali 0/1 935 1/3
MadKiller 1/1 1402 2/3
fatou45 0/1 935 1/3
boubou45 Missed! 1869
chaher abdallah 0/1 1870 2/3
Skander Missed! 467 1/3
2019-09-24 11:37:48 +116
28 participants War Collection
mohamed ali 1/1 467 1/3
habib Missed! 2640
fatou45 0/1 1402 2/3
hosni 1/1 467 1/3
NeO 1/1 935 1/3
2>mohamed Missed! 935 1/3
boubou45 1/1 934 2/3
shannoufa Missed! 467 1/3
Naughty War Collection
kada
2019-10-12 1/1 1870 2/3
2019-10-08 Missed! 2805
2019-10-06 Missed! 1869
2019-10-02 Missed! 2805
Oussama
2019-10-12 Missed! 1320 2/3
2019-10-08 Missed! 1869
2019-10-04 1/1 467 1/3
fatou45
2019-10-12 0/1 1870 2/3
2019-10-10 0/1 1870 2/3
2019-10-08 0/1 880 1/3
2019-09-30 1/1 495 1/3
2019-09-26 0/1 935 1/3
2019-09-24 0/1 1402 2/3
kassa-mi4life
2019-10-12 0/1 440 1/3
2019-10-10 1/1 1320 2/3
2019-09-30 Missed! 1869
hosni
2019-10-12 Missed! 935 1/3
2019-10-06 0/1 935 1/3
2019-09-24 1/1 467 1/3
ezze
2019-10-12 0/1 880 1/3
2019-10-08 0/1 467 1/3
2019-10-06 1/1 1870 2/3
2019-10-02 0/1 1402 2/3
2019-09-30 0/1 1870 2/3
khalil dh ✴
2019-10-12 Missed! 2337
2019-10-08 0/1 440 1/3
sms
2019-10-12 0/1 1870 2/3
♤mohamed♤
2019-10-10 1/1 1402 2/3
2019-10-08 0/1 1402 2/3
2>mohamed
2019-10-10 0/1 880 1/3
2019-10-06 1/1 467 1/3
2019-10-04 1/1 934 2/3
2019-10-02 Missed! 935 1/3
2019-09-24 Missed! 935 1/3
Skander
2019-10-10 0/1 880 1/3
2019-09-28 Missed! 467 1/3
2019-09-26 Missed! 467 1/3
EmiNo
2019-10-10 1/1 1320 2/3
2019-10-08 0/1 880 2/3
2019-10-06 1/1 1870 2/3
mohamed ali
2019-10-08 1/1 935 1/3
2019-10-06 1/1 935 1/3
2019-10-04 0/1 934 2/3
2019-09-28 0/1 935 1/3
2019-09-26 0/1 935 1/3
2019-09-24 1/1 467 1/3
arya
2019-10-08 0/1 880 1/3
2019-10-04 1/1 467 1/3
2019-10-02 1/1 934 2/3
ramroum⚔️
2019-10-08 1/1 880 1/3
chaher abdallah
2019-10-08 0/1 880 1/3
2019-09-26 0/1 1870 2/3
oxydark
2019-10-06 Missed! 1760
MadKiller
2019-10-06 1/1 1402 2/3
2019-10-04 0/1 1402 2/3
2019-09-30 1/1 467 1/3
2019-09-28 1/1 467 1/3
2019-09-26 1/1 1402 2/3
the reaper
2019-10-06 Missed! 2337
MacGregor
2019-10-04 Missed! 467 1/3
shannoufa
2019-10-02 0/1 467 1/3
2019-09-28 1/1 467 1/3
2019-09-24 Missed! 467 1/3
zxara
2019-09-30 Missed! 1869
kada 3
2019-09-30 Missed! 1402 2/3
Rinez
2019-09-28 Missed! 1401
the world
2019-09-28 0/1 467 1/3
karim
2019-09-28 Missed! 2337
thegladiator
2019-09-26 Missed! 2337
boubou45
2019-09-26 Missed! 1869
2019-09-24 1/1 934 2/3
habib
2019-09-24 Missed! 2640
NeO
2019-09-24 1/1 935 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord