Hell Korea

#2L02GU8

57 165

50 / 50

only한국인 즐기면서하는 클랜입니다.지인운영 절대 노노!!공대5명 제한 열심하는 누구나#일욜10시 지원150미만 컷 800장로승급500장로유지##클랜전2회 미참시 제재 스샷찍어체크#킹타12이상#클전80승#최트5700이상

At war! 14 / 42 battles remaining! Ends: 2019-09-23 02:57:38

Data for the last 10 wars

2019-09-21 01:12:17 +7
47 participants War Collection
현규야가즈아 1/1 935 1/3
Cuber 0/1 934 2/3
2019-09-19 00:01:13 -20
45 participants War Collection
칼대면이민정 1/1 1402 2/3
DeathHunter 1/1 1402 2/3
앵두 0/1 1320 2/3
2019-09-16 22:41:36 -25
47 participants War Collection
그딴 거 없다 Missed! 2337
이등분하면어느쪽도재생되지않아 1/1 467 1/3
COM8 Missed! 467 1/3
DeathHunter 1/1 467 1/3
FG.순수자부 Missed! 1869
2019-09-14 15:46:49 +81
48 participants War Collection
COM8 0/1 467 1/3
미넌 Missed! 1870 2/3
엉덩이 1/1 1320 2/3
2019-09-12 15:17:40 +82
48 participants War Collection
너구리 Missed! 2200
2019-09-10 14:24:01 +6
43 participants War Collection
한풍코프 0/1 1320 2/3
DeathHunter 1/1 1402 2/3
빽도장인 Missed! 2200
칼대면이민정 1/1 440 1/3
2019-09-08 13:16:54 +9
48 participants War Collection
발키리 0/1 467 1/3
엉덩이 1/1 440 1/3
너구리 0/1 1320 2/3
2019-09-06 12:58:19 +9
50 participants War Collection
COM8 0/1 880 2/3
J.S KANG 1/1 440 1/3
비껴라? 1/1 1402 2/3
2019-09-04 12:11:42 +79

45 participants

Nobody missed any battles!
2019-09-02 10:09:59 +80
45 participants War Collection
그딴 거 없다 Missed! 935 1/3
DeathHunter 1/1 935 1/3
yeo0911 1/1 934 2/3
입다 1/1 495 1/3
RayOne 0/1 1402 2/3
미넌 0/1 467 1/3
Naughty War Collection
현규야가즈아
2019-09-21 1/1 935 1/3
Cuber
2019-09-21 0/1 934 2/3
칼대면이민정
2019-09-19 1/1 1402 2/3
2019-09-10 1/1 440 1/3
DeathHunter
2019-09-19 1/1 1402 2/3
2019-09-16 1/1 467 1/3
2019-09-10 1/1 1402 2/3
2019-09-02 1/1 935 1/3
앵두
2019-09-19 0/1 1320 2/3
그딴 거 없다
2019-09-16 Missed! 2337
2019-09-02 Missed! 935 1/3
이등분하면어느쪽도재생되지않아
2019-09-16 1/1 467 1/3
COM8
2019-09-16 Missed! 467 1/3
2019-09-14 0/1 467 1/3
2019-09-06 0/1 880 2/3
FG.순수자부
2019-09-16 Missed! 1869
미넌
2019-09-14 Missed! 1870 2/3
2019-09-02 0/1 467 1/3
엉덩이
2019-09-14 1/1 1320 2/3
2019-09-08 1/1 440 1/3
너구리
2019-09-12 Missed! 2200
2019-09-08 0/1 1320 2/3
한풍코프
2019-09-10 0/1 1320 2/3
빽도장인
2019-09-10 Missed! 2200
발키리
2019-09-08 0/1 467 1/3
J.S KANG
2019-09-06 1/1 440 1/3
비껴라?
2019-09-06 1/1 1402 2/3
yeo0911
2019-09-02 1/1 934 2/3
입다
2019-09-02 1/1 495 1/3
RayOne
2019-09-02 0/1 1402 2/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord