Gladiateurs II

#2JPJCQC8

50 441

49 / 50

Không có mô tả về hội

At war! 9 / 26 battles remaining! Ends: 2019-10-15 18:25:51

Data for the last 10 wars

2019-10-13 18:05:08 -39
26 participants War Collection
slyVoo Missed! 840
omar07 Missed! 891
zinga Missed! 1680
SlayerX Missed! 1120
najeh Missed! 1400
inzagator 1/1 892 2/3
kano Missed! 840
walid Missed! 280 1/3
zied 1/1 1120 2/3
JUDOKA 1/1 840 2/3
rioo 0/1 280 1/3
2019-10-11 17:54:59 -15
27 participants War Collection
bouali Missed! 1400
alaa Missed! 1680
zied 1/1 560 2/3
Amine 1/1 297 1/3
arkam le roi 0/1 280 1/3
walid 1/1 280 1/3
azizba 0/1 560 2/3
youssefbf 0/1 280 1/3
2019-10-09 17:42:01 +63
25 participants War Collection
zied Missed! 1120
youssefbf 1/1 560 2/3
najeh Missed! 560 2/3
Amine 1/1 280 1/3
kano Missed! 1400
www 1/1 560 1/3
omar07 1/1 560 2/3
arkam le roi 1/1 560 1/3
GasTon 0/1 840 2/3
PakanDa 0/1 560 1/3
2019-10-07 17:38:16 +61
26 participants War Collection
www Missed! 1189
alaa 2/2 892 2/3
zied Missed! 1487
youssefbf Missed! 595 1/3
GasTon Missed! 891
azizba 0/1 297 1/3
charger 1/1 297 1/3
arkam le roi 1/1 892 2/3
walid 0/1 297 1/3
2019-10-05 17:28:10 +112
24 participants War Collection
berlingo Missed! 1189
najeh 0/1 594 2/3
▶▶YaSsInE◀◀ Missed! 1189
youssefbf 0/1 595 1/3
omar07 1/1 892 2/3
zinga 1/1 297 1/3
SlayerX Missed! 1487
2019-10-03 16:55:42 +63
25 participants War Collection
youssefbf 1/1 1155 2/3
achraf Missed! 840 2/3
najeh Missed! 1487
زمزوم 0/1 594 2/3
√wassim√ 1/1 892 2/3
Amine 1/1 297 1/3
2019-10-01 16:52:35 +59
20 participants War Collection
Skander Obba Missed! 560 2/3
arkam le roi 0/1 595 1/3
Amine 0/1 297 1/3
زمزوم 0/1 297 1/3
2019-09-29 16:49:46 -89
29 participants War Collection
*Ãzïz* 0/1 595 1/3
Skander Obba Missed! 1120
najeh Missed! 1189
kano Missed! 1189
omar07 0/1 594 2/3
Amine 1/1 892 2/3
GasTon 0/1 594 2/3
walid 1/1 297 1/3
2019-09-27 16:33:25 -35
31 participants War Collection
www 0/1 595 1/3
Amine 1/1 595 1/3
rioo Missed! 1189
SADDOUD Missed! 891
walid 1/1 297 1/3
√wassim√ 1/1 297 1/3
*Ãzïz* 1/2 297 1/3
bouali 0/1 892 2/3
omar07 Missed! 1487
azizba Missed! 1189
achraf Missed! 280 1/3
2019-09-25 16:14:20 -91
27 participants War Collection
zied 1/1 595 1/3
azizba Missed! 1189
youssefbf 0/1 840 2/3
www 1/1 594 2/3
*Ãzïz* 1/1 595 1/3
zinga 0/1 297 1/3
walid 0/1 892 2/3
KICK-ASS 0/1 297 1/3
Naughty War Collection
slyVoo
2019-10-13 Missed! 840
omar07
2019-10-13 Missed! 891
2019-10-09 1/1 560 2/3
2019-10-05 1/1 892 2/3
2019-09-29 0/1 594 2/3
2019-09-27 Missed! 1487
zinga
2019-10-13 Missed! 1680
2019-10-05 1/1 297 1/3
2019-09-25 0/1 297 1/3
SlayerX
2019-10-13 Missed! 1120
2019-10-05 Missed! 1487
najeh
2019-10-13 Missed! 1400
2019-10-09 Missed! 560 2/3
2019-10-05 0/1 594 2/3
2019-10-03 Missed! 1487
2019-09-29 Missed! 1189
inzagator
2019-10-13 1/1 892 2/3
kano
2019-10-13 Missed! 840
2019-10-09 Missed! 1400
2019-09-29 Missed! 1189
walid
2019-10-13 Missed! 280 1/3
2019-10-11 1/1 280 1/3
2019-10-07 0/1 297 1/3
2019-09-29 1/1 297 1/3
2019-09-27 1/1 297 1/3
2019-09-25 0/1 892 2/3
zied
2019-10-13 1/1 1120 2/3
2019-10-11 1/1 560 2/3
2019-10-09 Missed! 1120
2019-10-07 Missed! 1487
2019-09-25 1/1 595 1/3
JUDOKA
2019-10-13 1/1 840 2/3
rioo
2019-10-13 0/1 280 1/3
2019-09-27 Missed! 1189
bouali
2019-10-11 Missed! 1400
2019-09-27 0/1 892 2/3
alaa
2019-10-11 Missed! 1680
2019-10-07 2/2 892 2/3
Amine
2019-10-11 1/1 297 1/3
2019-10-09 1/1 280 1/3
2019-10-03 1/1 297 1/3
2019-10-01 0/1 297 1/3
2019-09-29 1/1 892 2/3
2019-09-27 1/1 595 1/3
arkam le roi
2019-10-11 0/1 280 1/3
2019-10-09 1/1 560 1/3
2019-10-07 1/1 892 2/3
2019-10-01 0/1 595 1/3
azizba
2019-10-11 0/1 560 2/3
2019-10-07 0/1 297 1/3
2019-09-27 Missed! 1189
2019-09-25 Missed! 1189
youssefbf
2019-10-11 0/1 280 1/3
2019-10-09 1/1 560 2/3
2019-10-07 Missed! 595 1/3
2019-10-05 0/1 595 1/3
2019-10-03 1/1 1155 2/3
2019-09-25 0/1 840 2/3
www
2019-10-09 1/1 560 1/3
2019-10-07 Missed! 1189
2019-09-27 0/1 595 1/3
2019-09-25 1/1 594 2/3
GasTon
2019-10-09 0/1 840 2/3
2019-10-07 Missed! 891
2019-09-29 0/1 594 2/3
PakanDa
2019-10-09 0/1 560 1/3
charger
2019-10-07 1/1 297 1/3
berlingo
2019-10-05 Missed! 1189
▶▶YaSsInE◀◀
2019-10-05 Missed! 1189
achraf
2019-10-03 Missed! 840 2/3
2019-09-27 Missed! 280 1/3
زمزوم
2019-10-03 0/1 594 2/3
2019-10-01 0/1 297 1/3
√wassim√
2019-10-03 1/1 892 2/3
2019-09-27 1/1 297 1/3
Skander Obba
2019-10-01 Missed! 560 2/3
2019-09-29 Missed! 1120
*Ãzïz*
2019-09-29 0/1 595 1/3
2019-09-27 1/2 297 1/3
2019-09-25 1/1 595 1/3
SADDOUD
2019-09-27 Missed! 891
KICK-ASS
2019-09-25 0/1 297 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord