Nova I Veracruz

#2CUQRPY8

44 324

50 / 50

Bienvenidos al clan, ser activos y donador. Ascensos se ganan con esfuerzo.Grupo de whats.

Collecting cards! Ends: 2019-03-24 01:45:28
Trận đấu 11 + 15
Participation 13 / 50
Người chơi Trận đấu Cards Collected
Kadzen 1 / 3 440
deadpool 1 / 3 440
hector 1 / 3 440
ironpepe 1 / 3 880
RekklessMx 1 / 3 880
avarax 1 / 3 880
ragnarok 1 + 1 / 3 1320
LReBoRnS Ds 3 / 3 1236
Andrespower 3 / 3 1320
isaías lechuga 1 + 2 / 3 1760
Uriel6070 2 + 1 / 3 2062
genesis 2 + 1 / 3 2200
hdbdh 2 + 1 / 3 2200

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord