darkkillers

#2CLR0298

38 905

49 / 50

Para subir de rango se debe donar cada que pueda para resivir de igual manera -ALIANZA- 🔥

Not at war!

Data for the last 1 wars

2019-07-25 23:53:46 +54
10 participants War Collection
Titua Missed! 225
tt Missed! 400
GodofBC Missed! 300
Geas 1/1 110 2/3
Naughty War Collection
Titua
2019-07-25 Missed! 225
tt
2019-07-25 Missed! 400
GodofBC
2019-07-25 Missed! 300
Geas
2019-07-25 1/1 110 2/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord