! A1 WEAPONRY !

#2CCJLRYL

55 539

49 / 50

Welcome to A1 Weaponry! We will provide help to members in need. TOP 30 IN AUS 🏆 ACTIVE CLAN 🏆 ledgendary league

Collecting cards! Ends: 2019-07-20 10:08:46
Trận đấu 12 + 20
Participation 17 / 49
Người chơi Trận đấu Cards Collected
valentino 1 / 3 467
Donald Trump 1 / 3 467
John cena 1 / 3 467
maarthlara 1 / 3 467
black panther 1 / 3 467
The Tomster 1 / 3 935
Yewzy 1 / 3 935
Omen 1 / 3 935
BEST 1 / 3 935
متین 1 + 1 / 3 1402
FuRytheKiNg 3 / 3 1401
Essam 3 / 3 1401
LipeCoelho_Real 1 + 2 / 3 1869
TC180 1 + 2 / 3 1869
nedloh 1 + 2 / 3 1869
HB 2 + 1 / 3 2337
THE BFG 2 + 1 / 3 2337

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord