Brave & Venus

#28VPRJQV

50 665

50 / 50

must finish clan war if participate in card collection. Donations: min 150/week. inactive will be kicked

Collecting cards! Ends: 2019-10-15 16:39:54
Trận đấu 29 + 29
Participation 22 / 50
Người chơi Trận đấu Cards Collected
Tamil Nanban 1 / 3 440
Eutuxia 1 / 3 467
yourdaddysgirl 1 / 3 880
Vic 1 + 1 / 3 1320
Quiet 1 + 1 / 3 1320
Goldrush 3 / 3 1320
Wallydavid 3 / 3 1401
Sain 1 + 2 / 3 1760
Darkmeroth 1 + 2 / 3 1760
Nikki 1 + 2 / 3 1760
Drannek 1 + 2 / 3 1869
Manaber 1 + 2 / 3 1869
NIGGLY 1 + 2 / 3 1869
Rabbidevil 2 + 1 / 3 2200
BigRassianBoss 2 + 1 / 3 2200
undeadlol 2 + 1 / 3 2200
Zenitron 2 + 1 / 3 2200
Grim Reaper 2 + 1 / 3 2200
king 2 + 1 / 3 2200
isaac 2 + 1 / 3 2337
Lennave 3 / 3 2640
sodalime 3 / 3 2805

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord