Boricua Crew

#222Q228

51 410

49 / 50

Clan de Puerto Rico 🇵🇷🌴 Siempre ser activo en las donaciones y el War Clan. Otro clan: Latino Gang 🔥 Tenemos grupo de whats.

Not at war!

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord